Δημόσια διαβούλευση της Ευρ. Επιτροπής για τη γνωστοποίηση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων


Στις 14 Ιουλίου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη δημόσια διαβούλευση για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων. Με βάση το πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες και πιο συγκεκριμένα την οδηγία 2002/58, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/136, η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει τεχνικά μέτρα για τις περιπτώσεις, τις διαδικασίες και τα πρότυπα γνωστοποιήσεων και για το σκοπό ζητά πληροφορίες από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την αντιμετώπιση των παρακάτω θεμάτων:

• διαδικασίες για την ενημέρωση των εθνικών αρχών ή ατόμων σχετικά με παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων
• χρήση τεχνολογικών μέτρων που καθιστούν μη αναγνώσιμα τα προσωπικά δεδομένα
• τη σημασία του εύλογου διαστήματος για τη γνωστοποίηση
• το πρότυπο και τα μέσα της γνωστοποίησης
• το μορφότυπο των αρχείων παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων και
• τη διαδικασία ελέγων από τις εθνικές αρχές

Βλ. το έγγραφο διαβούλευσης

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *