Επίλυση διαφορών επί κοινοτικών ονομάτων χώρου από το διαιτητικό δικαστήριο της Τσεχίας

Η ΕΕ διαθέτει πλέον τη δική της ταυτότητα στο Διαδίκτυο, καθώς έχει δημιουργήσει το κοινοτικό όνομα χώρου ανώτατου επιπέδου, δηλ. το όνομα χώρου με κατάληξη «.eu».

Τα θεμέλια για την υλοποίηση αυτού του κωδικού ονομάτων χώρου ανώτατου επιπέδου τέθηκαν με τον Κανονισμό 733/2002, στόχος του οποίου είναι να αποκτήσει η εσωτερική αγορά μεγαλύτερη προβολή στην εικονική αγορά η οποία βασίζεται στο Διαδίκτυο.

Σημαντικό είναι να επιλύονται άμεσα και ταχύτατα οι διαφορές σχετικά με τα δικαιώματα επί των ονομάτων χώρου. Για το σκοπό αυτό θεσπίζεται εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης διαφορών με τον Κανονισμό 874/2004 της ΕΕ. Φορέας υλοποίησης του εγχειρήματος αυτού, είναι το Διαιτητικό Δικαστήριο της Τσεχίας. (CAC)

Το Διαιτητικό αυτό Δικαστήριο είναι ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εδρεύει στην Πράγα που υπόκειται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Τσεχίας και εξειδικεύεται στην επίλυση εθνικών και διεθνών εμπορικών διαφορών. Είναι ενδεικτικό ότι το 2007 διεκπεραίωσε πάνω από 2,000 διαιτησίες.

Το CAC επιλέχθηκε το 2005 ως φορέας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών του κοινοτικού ονόματος .eu από το EURid και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ήδη από τον Μάρτιο του 2006 που εκδίκασε την πρώτη προσφυγή, το CAC χειρίσθηκε πάνω από 1000 προσφυγές και εξέδωσε 900 αποφάσεις. Οι διαδικασίες του CAC διεξάγονται σε 21 από τις 22 επίσημες γλώσσες και με τη χρήση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας.

Βιβλιογραφία:
Α. Άνθιμος, Οι κανόνες επίλυσης διαφορών του διαιτητικού δικαστηρίου της Τσεχίας για την επίλυση διαφορών επί ονομάτων χώρου .eu, Συνήγορος 65/2008, σελ. 58 επ.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *