Νομιμότητα επεξεργασίας ποινικών δεδομένων εργαζομένων από τον εργοδότη

Με την την υπ’ αριθμ. 101/2016 απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη επεξεργασία ποινικών μητρώων γενικής χρήσεως εργαζομένων από τους εργοδότες. Συγκεκριμένα, τα πραγματικά περιστατικά που τέθηκαν υπόψη της, αφορούσαν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπαλλήλων σε τηλεφωνικό κέντρο (Call Centre) εταιρείας και τμήµα υποστήριξης, ειδικότερα, δε, πιστοποιητικών ποινικού μητρώου γενικής χρήσεως και υπεύθυνων δηλώσεων περί μη καταδίκης για οποιοδήποτε οικονομικό έγκλημα.

Η Αρχή έκρινε ότι όπου δεν υπάρχει σαφής, ρητή και ειδική νοµοθετική πρόβλεψη για την απουσία ποινικής καταδίκης για συγκεκριµένα εγκλήµατα, η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από υποψήφιους προς εργασία ή προς κατάληψη θέσης σχετικά µε απουσία ποινικής καταδίκης μπορεί να πραγματοποιηθεί, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 στοιχ. (γ΄) του Ν. 2472/1997.

Προκειµένου, ωστόσο, να πληρούται και η θεµελιώδης αρχή της αναλογικότητας των δεδοµένων εν όψει του προβαλλόµενου σκοπού επεξεργασίας, δηλαδή τη διαφύλαξη των εννόµων συµφερόντων της εργοδότριας εταιρείας, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1) Οι πληροφορίες σχετικά µε την απουσία ποινικής καταδίκης πρέπει να συλλέγονται απευθείας και µόνον από τον εκάστοτε ενδιαφερόµενο εργαζόµενο ή υποψήφιο, δια της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για την ανυπαρξία αµετάκλητης καταδίκης υπό την επιφύλαξη του άρθρου 576 παρ. 3 ΚΠοιν∆, ως προς το περιεχόµενο των αντιγράφων ποινικού µητρώου γενικής χρήσεως, µε την έννοια ότι η αναφερόµενη στην υπεύθυνη δήλωση ανυπαρξία καταδίκης αφορά πράξεις η καταδίκη στις οποίες εµφαίνεται στο ποινικό µητρώο γενικής χρήσεως υπό την προϋπόθεση ότι σχετίζονται µε την οικονοµική και παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας και µε τα καθήκοντα του υποψηφίου ή εργαζόµενου.

(2) Αποκλείεται η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία αντιγράφων ποινικού µητρώου γενικής χρήσεως, καθόσον υπερβαίνει τον προβαλλόµενο σκοπό επεξεργασίας. Και τούτο, ιδίως διότι τοιαύτη επεξεργασία δύναται να αποκαλύψει την ύπαρξη ποινικών καταδικών, που δεν έχουν σχέση µε την κύρια οικονοµική και παραγωγική δραστηριότητα της εργοδότριας εταιρείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας.

(3) Η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των ως άνω υπεύθυνων δηλώσεων επιτρέπεται όχι για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, αλλά µόνο για εκείνες που έχουν σχέση µε την κύρια οικονοµική και παραγωγική δραστηριότητα της εργοδότριας εταιρείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, όπως τα καθήκοντα των εργαζοµένων των κατηγοριών αυτών προκύπτουν από τις συµβάσεις εργασίας τους και καθορίζουν το κύριο επάγγελµά τους, λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων του Π∆ 156/1994 για την υποχρέωση του εργοδότη να ενηµερώνει τον εργαζόµενο για τους όρους που διέπουν τη σύµβαση ή τη σχέση εργασίας. Οι εν λόγω κατηγορίες µπορεί να οριοθετηθούν ως εξής: υπάλληλοι των τµηµάτων: α) Τηλεφωνικό Κέντρο (Call Centre) και β) Τµήµα Υποστήριξης (Office).

(4) Ο χρόνος τηρήσεως των δεδοµένων για τους ήδη εργαζοµένους πρέπει να προσδιοριστεί στα πέντε έτη από τη λήξη της εργασιακής σχέσεως, ενώ για τους υποψήφιους προς εργασία, οι οποίοι τελικώς δεν προσελήφθησαν στους έξι µήνες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσλήψεως (ανακοίνωση προσληφθέντων).

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *