Ηλεκτρονικός Τύπος

ΠΠρΑθ 3799/2015 ΔiΜΕΕ 2016, 77 επ.

Οι περί τύπου διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και επί προσβολών προσωπικότητας, οι οποίες συντελούνται στο διαδίκτυο μέσω ηλεκτρονικών ιστοσελίδων των ήδη υπαρχόντων μέσων ενημέρωσης, ήτοι των ιστοσελίδων των εφημερίδων, των περιοδικών, των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Η αναλογική αυτή εφαρμογή δεν χωρεί στην περίπτωση των ιστολογίων (blogs), καθώς ο σκοπός της δημιουργίας και της λειτουργίας τους δεν είναι η διάδοση πληροφοριών.

Οι περί τύπου διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και επί προσβολών προσωπικότητας, οι οποίες συντελούνται στο διαδίκτυο μέσω ηλεκτρονικών ιστοσελίδων των ήδη υπαρχόντων μέσων ενημέρωσης, ήτοι των ιστοσελίδων των εφημερίδων, των περιοδικών, των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Η αναλογική αυτή εφαρμογή δεν χωρεί στην περίπτωση των ιστολογίων (blogs), καθώς ο σκοπός της δημιουργίας και της λειτουργίας τους δεν είναι η διάδοση πληροφοριών.

Αναφορές:

 • ΠΠρΠειρ 4980/2009 (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) [Οι διατάξεις περί Τύπου δεν εφαρμόζονται στα ιστολόγια](σημ. Σπ. Τάσσης)
 • ΠΠρΘεσ 22228/2011 [Blogs. Μη εφαρμογή διατάξεων περί Τύπου](σημ. Σ. Τάσσης)
 • ΠΠρΘεσ 25552/2010 [Οι διατάξεις περί Τύπου δεν εφαρμόζονται στα ιστολόγια (blog)]


 • Σημείωμα:

  Η νομολογία των  δικαστηρίων στη Χώρα μας αντιμετώπισε το ζήτημα της αναλογικής εφαρμογής της νομοθεσίας περί Τύπου (Ν. 1178/1982) στον ηλεκτρονικό Τύπο και στα ιστολόγια, δίχως όμως να καταγράφεται μια ενιαία προσέγγιση. Ορισμένες αποφάσεις δέχθηκαν την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1178/1982 στα ιστολόγια, με το σκεπτικό ότι για τις προσβολές της προσωπικότητας που συντελούνται στο Διαδίκτυο δεν υπάρχει ιδιαίτερο νομικό πλαίσιο και η αντιμετώπισή τους δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με αναλογική εφαρμογή της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας για τις προσβολές της προσωπικότητας μέσω του έντυπου ή ηλεκτρονικού Τύπου[1], ενώ άλλες αποφάσεις έκριναν ότι η νομοθεσία αυτή δεν βρίσκει εφαρμογή στα μη ειδησεογραφικά ιστολόγια, τα οποία δεν παρουσιάζουν την επιχειρηματική διάρθρωση ενός παραδοσιακού εντύπου ούτε έχουν ιεραρχική δομή οργάνωσης[2].

  Ζήτημα τέθηκε και σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας των διαφορών από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές (681 Δ ΚΠολΔ) στις διαφορές που ανακύπτουν στο Διαδίκτυο με ορισμένες αποφάσεις να μην δέχονται την εφαρμογή των διατάξεων αυτών και να παραπέμπουν στην τακτική διαδικασία. Πλέον με τον νέο ΚΠολΔ περιλαμβάνονται και οι διαφορές που αφορούν σε αποζημίωση περιουσιακής ζημίας ή ηθικής βλάβης που προκλήθηκε μέσω διαδικτύου στην ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών του άρθρο 614, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου αυτού.

  7. Διαφορές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές είναι οι κάθε φύσεως διαφορές που αφορούν σε αποζημιώσεις οποιοσδήποτε μορφής περιουσιακής ζημίας ή ηθικής βλάβης, που προκλήθηκε δια του τύπου ή με ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές, ή μέσω διαδικτύου και γενικά κάθε άλλο σύγχρονο μέσο διάδοσης πληροφοριών και ειδήσεων όπως και οι συναφείς προς αυτές αξιώσεις προστασίας της προσωπικότητας των προσβληθέντων.

  Επομένως, δημιουργείται πλέον ασφάλεια δικαίου, καθώς ρυθμίζεται ρητά η υπαγωγή των διαφορών που ανακύπτουν από δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, στις ως άνω διατάξεις.       [1]. Βλ. ΠολΠρΘεσ 16365/2013, αδημ., ΕφΑθ 8962/2006, ΕλλΔνη 48, 1518 επ., ΜονΠρΡοδ 44/2008, ΔiΜΕΕ 2009, 204 επ., με παρατηρήσεις Σ. Τάσση, σελ. 209.
       [2]. Βλ. ΠολΠρΠειρ 4980/2009, ΔiΜΕΕ 2010, 101 επ., με παρατηρήσεις Σ. Τάσση, σελ. 110 επ., ΠολΠρΘεσ 25552/2010, ΔiΜΕΕ 2010, 515 επ., ΠΠρΘεσ 222228/2011, ΔiΜΕΕ 2011, 379 επ., με παρατηρήσεις Σ. Τάσση, σελ. 382 και επ.
   Tags: No tags

   Add a Comment

   Your email address will not be published. Required fields are marked *