Ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

European Union

Στις 6 Απριλίου το Συμβούλιο της ΕΕ δημοσίευσε το κείμενο του Κανονισμού για την προστασία δεδομένων, σε μεταφράσεις στις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Το κείμενο αυτό θα σταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου θα εγκριθεί πρώτα από την Επιτροπή LIBE και στη συνέχεια, από την ολομέλεια στις 14 Απριλίου. Ακολούθως, θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ μετά από δύο έτη.

Βλ. το κείμενο εδώ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/… ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

Σημειώνεται ότι η Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 εξέδωσε στις 2 Φεβρουαρίου δήλωση για το σχέδιο δράσης του 2016 για την εφαρμογή του Κανονισμού που θα εκδοθεί.

 

Βλ. παρουσίαση του Κανονισμού: https://www.youtube.com/watch?v=c2-ZBZMfl-0&nohtml5=False

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *