Προδικαστικό ερώτημα προς το ΔΕΕ σχετικά με τη δικαιοδοσία των εθνικών αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένωνΣτο ΔΕΕ παραπέμπεται μια υπόθεση (C-230/14) που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη δικαιοδοσία, συγκεκριμένα, μιας εθνικής αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, έναντι κατόχου ιστοσελίδας με εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

H συγκεκριμένη υπόθεση έχει ως εξής: Η Ουγγρική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων επέβαλε το μέγιστο προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο (€ 35.700) σε ένα διαδικτυακό μεσιτικό κατάστημα για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που έχει ως έδρα τη Σλοβακία. Η εν λόγω εταιρία εξαπατούσε τους καταναλωτές, προσφέροντας αρχικώς δωρεάν υπηρεσίες, αλλά μετά από δοκιμαστική περίοδο τους χρέωνε με υψηλά ποσά. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνούνταν στους πελάτες να υπαναχωρήσουν και να αφαιρέσουν τις αγγελίες που έβαζαν, η ισχύς των οποίων έληγε εφόσον ο πελάτης δεν πλήρωνε. Και επίσης, μεταβίβαζαν τα δεδομένα των πελατών σε εξωτερικούς παροχείς χωρίς τη συναίνεσή τους και χωρίς ενημέρωση (βλ. αναλυτικά εδώ). Η Ουγγρική Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων που διερεύνησε τις καταγγελίες των πελατών του καταστήματος αυτού καταδίκασε την εταιρία σε πρόστιμο και η τελευταία άσκησε προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου. Στην κατ’ έφεση δίκη, το δικαστήριο απηύθυνε προδικαστικό ερώτημα προς το ΔΕΕ σχετικά με τη δικαιοδοσία της Ουγγρικής Αρχής και το εφαρμοστέο δίκαιο.

Ειδικότερα, τα προδικαστικά ερωτήματα είναι τα εξής:

Έχει το άρθρο 28, παράγραφος 1, της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (στο εξής: οδηγία για την προστασία των δεδομένων), την έννοια ότι η εθνική νομοθεσία κράτους μέλους μπορεί να εφαρμοσθεί, εντός του εδάφους του κράτους μέλους αυτού στην περίπτωση υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων με πλήρη εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος, ο οποίος εκμεταλλεύεται διαδικτυακό ιστότοπο μεσιτείας ακινήτων και προωθεί, μεταξύ άλλων, ακίνητα ευρισκόμενα στο έδαφος του πρώτου κράτους μέλους, των οποίων οι ιδιοκτήτες διαβίβασαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν σε μέσο (εξυπηρετητή) αποθηκεύσεως και επεξεργασίας δεδομένων που ανήκει στον διαχειριστή του δικτυακού τόπου και βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος;


Έχει το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων, υπό το πρίσμα των αιτιολογικών σκέψεων 18 έως 20 και των άρθρων 1, παράγραφος 2, και 28, παράγραφος 1, την έννοια ότι η Magyar Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (στο εξής: αρχή προστασίας δεδομένων) δεν μπορεί να εφαρμόσει το ουγγρικό δίκαιο περί προστασίας δεδομένων, ως εθνικό δίκαιο, στην περίπτωση διαχειριστή δικτυακού τόπου μεσιτείας ακινήτων εγκαταστημένου αποκλειστικώς σε άλλο κράτος μέλος, ούτε καν όταν αυτός προωθεί, μεταξύ άλλων, ουγγρικά ακίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες διαβίβασαν, πιθανώς από την Ουγγαρία, τα δεδομένα που αφορούν τα ακίνητά τους σε μέσο (εξυπηρετητή) αποθηκεύσεως και επεξεργασίας δεδομένων που ανήκει στον διαχειριστή του δικτυακού τόπου και βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος;

Έχει σημασία για την ερμηνεία το γεγονός ότι η υπηρεσία που παρέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, ο οποίος εκμεταλλεύεται τον διαδικτυακό ιστότοπο, αφορά το έδαφος άλλου κράτους μέλους;

Έχει σημασία για την ερμηνεία το γεγονός ότι τα δεδομένα που αφορούν τα ακίνητα που βρίσκονται στο έδαφος του άλλου κράτους μέλους και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ιδιοκτητών των ακινήτων μεταφορτώθηκαν εντός του εδάφους του εν λόγω άλλου κράτους μέλους;

Έχει σημασία για την ερμηνεία το γεγονός ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα εν λόγω ακίνητα είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών άλλου κράτους μέλους;

Έχει σημασία για την ερμηνεία το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες της εγκαταστημένης στη Σλοβακία επιχειρήσεως διαμένουν στην Ουγγαρία;

Εάν από τις απαντήσεις στα προηγούμενα ερωτήματα προκύπτει ότι η ουγγρική αρχή προστασίας των δεδομένων μπορεί να κινήσει διαδικασία, αλλά δεν μπορεί να εφαρμόσει το εθνικό δίκαιο και πρέπει να εφαρμόσει το δίκαιο του κράτους μέλους εγκαταστάσεως, έχει το άρθρο 28, παράγραφος 6, της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων την έννοια ότι η ουγγρική αρχή προστασίας δεδομένων μπορεί να ασκήσει μόνον τις εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 28, παράγραφος 3, της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία του κράτους μέλους εγκαταστάσεως και ότι, για τον λόγο αυτό, δεν έχει εξουσία επιβολής προστίμου;

Βλ. σχετικά:Vorlagefragen an den EuGH: Wie weit reicht der Arm nationaler Datenschutzbehörden? Posted on 


Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *