By | 15 Μαρτίου 2013


Πρόλογος: Νικ. Ιντζεσίλογλου, Καθηγητής Α.Π.Θ. Περιλαμβάνεται συμπλήρωμα με τις νομοθετικές μεταβολές στο εθνικό δίκαιο και τις εξελίξεις στο δίκαιο της ΕΕ που αφορούν το αντικείμενο μελέτης του δικαίου πληροφορικής.

Συγγραφέας: Ιγγλεζάκης Ιωάννης

Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη συνέχεια του βιβλίου “Εισαγωγή στο δίκαιο της πληροφορικής” που εκδόθηκε το 2006, το οποίο έχει εμπλουτισθεί αρκετά, ώστε να προσφέρει στον αναγνώστη – μελετητή και ερευνητή του δικαίου μια ευρύτερη εποπτεία και γνώση του δικαίου της πληροφορικής.

Ο στόχος, στον οποίο αποσκοπεί το ανά χείρας βιβλίο, είναι όχι να πραγματευθεί εξαντλητικά το δίκαιο της πληροφορικής, αλλά να παρέχει μια ευρεία εποπτεία στις επιμέρους θεματικές που συγκαταλέγονται στο αντικείμενό του. Με την προσθήκη των νέων θεματικών περιοχών γίνεται δυνατό να βρει ο αναγνώστης απαντήσεις σε μια πληθώρα ζητημάτων και να πληροφορηθεί για θέματα που δεν καλύπτονται από άλλα αντίστοιχα εγχειρίδια ή δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς από την ελληνική βιβλιογραφία, όπως είναι, λ.χ., η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, οι ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες, η φορολόγηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κ.λπ.

Επιπλέον, το βιβλίο έχει συμπληρωθεί με θεματικές που δεν καλύπτονταν από την πρώτη έκδοση, όπως είναι η προβληματική για τα ονόματα χώρου (domain names), η οποία έχει μελετηθεί στην ελληνική βιβλιογραφία, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις πιο πρόσφατες αλλαγές του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, όπως είναι ο νέος Κανονισμός της ΕΕΤΤ για τα ονόματα χώρου κ.ο.κ.

Ένα βασικό πλεονέκτημα του βιβλίου είναι ότι είναι ενημερωμένο με τις πιο πρόσφατες τροποποιήσεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα και προσφέρει έτσι ακριβή πληροφόρηση, ενώ περιέχει παραπομπές στη σχετική βιβλιογραφία για περαιτέρω έρευνα.

Το βιβλίο αποτελείται από οκτώ κεφάλαια. Μετά τη σύντομη εισαγωγή στο αντικείμενο και τη μεθοδολογία του δικαίου της πληροφορικής, στο πρώτο κεφάλαιο, ακολουθεί στο δεύτερο κεφάλαιο η πραγμάτευση του ζητήματος της προστασίας των ψηφιακών έργων, στα οποία περιλαμβάνεται το λογισμικό, οι βάσεις δεδομένων, τα πολυμέσα, οι ιστοσελίδες, οι τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών και το υλικό η/υ.

Στο τρίτο κεφάλαιο, το οποίο είναι σχετικό με το προηγούμενο, αναπτύσσεται η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων στο Διαδίκτυο και ειδικότερα, των ονομάτων χώρου (domain names) και των μετα-ετικετών (meta-tags). Η παρουσίαση της προβληματικής για τα ονόματα χώρου είναι αναλυτική και περιλαμβάνει την ανάλυση της νομικής τους φύσης και, κυρίως, της σύγκρουσης ονομάτων χώρου και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων. Επίσης, παρουσιάζεται το τρέχον καθεστώς διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων χώρου, ενώ το κεφάλαιο κλείνει με την ανάλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από τη χρήση μετα-ετικετών στις ιστοσελίδες.
Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται τις συμβάσεις πληροφορικής, ήτοι αυτές που αφορούν το λογισμικό, τις βάσεις δεδομένων, καθώς και τις ποικίλες υπηρεσίες Διαδικτύου (πρόσβαση, φιλοξενία στο Διαδίκτυο, διαδικτυακή διαφήμιση κ.λπ.). Το κεφάλαιο κλείνει με τη συνοπτική αναφορά σε ζητήματα ανταγωνισμού.

Εκτεταμένη αναφορά γίνεται, ακολούθως, στο πέμπτο κεφάλαιο, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές εν ευρεία εννοία. Εδώ περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που ρυθμίζονται από την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και το π.δ. 131/2003, η προστασία καταναλωτών, τα ηλεκτρονικά έγγραφα και οι ηλεκτρονικές υπογραφές, οι υπηρεσίες που βασίζονται ή στηρίζονται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους, φορολογικά ζητήματα, τα πρότυπα και οι τεχνικοί κανόνες, η ηλεκτρονική πληρωμή και οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες και δημόσιες προμήθειες.

Σημαντική θέση καταλαμβάνει η εξέταση του πλαισίου της προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πέμπτο κεφάλαιο, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζονται οι ρυθμίσεις του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ενώ το κεφάλαιο κλείνει με την παρουσίαση της οδηγίας για τη διατήρηση δεδομένων.

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ποινικό πλαίσιο ρυθμίσεων για αδικήματα που σχετίζονται με τους η/υ και το Διαδίκτυο, ενώ στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Το βιβλίο περιέχει πίνακα της βιβλιογραφίας και λημματικό ευρετήριο, ενώ είναι ενημερωμένο με την πρόσφατη βιβλιογραφία και νομολογία, αποτελεί δε χρήσιμο βοήθημα για κάθε νομικό ή χρήστη των νέων τεχνολογιών, καθώς παρέχει μια πλήρη εισαγωγή στο νομικό καθεστώς που διέπει τη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας.

Στο συμπλήρωμα του έργου «Δίκαιο της Πληροφορικής» παρουσιάζονται οι νομοθετικές μεταβολές στο εθνικό δίκαιο και οι εξελίξεις στο δίκαιο της ΕΕ που αφορούν το αντικείμενο μελέτης του δικαίου πληροφορικής. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στον υπ’ αριθ. ΑΠ 592/012/2011 Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, στις τροποποιήσεις του ν. 2472/1997 (προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) με το ν. 3783/2009 και το ν. 3917/2011, στις τροποποιήσεις του ν. 3471/2006 (προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών), στις διατάξεις των άρθρων 342 § 4, 348Β και 337 §§ 3 και 4 ΠΚ, στην πρόταση οδηγίας για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφορικής, την πρόταση οδηγίας για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, καθώς και στο ν. 4070/2012 (ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *