Νομική Πληροφορική: H εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη νομική πράξη

Iωάννης Ιγγλεζακης
Επικ. Καθηγήτης Τμ. Νομικής ΑΠΘ

Το βιβλίο ξεκινά με τη διαπίστωση ότι οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) επιφέρουν ραγδαίες αλλαγές στο περιβάλλον και τον τρόπο εργασίας των νομικών. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι το δίκαιο υπόκειται σε μετασχηματισμό τόσο ως κοινωνικός θεσμός όσο και ως αντικείμενο επαγγελματικής ενασχόλησης και για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαία η κατανόηση του εν λόγω μετασχηματισμού. Αντικείμενο ακριβώς του βιβλίου είναι η έρευνα σχετικά με τις βαθιές αλλαγές που επιφέρουν οι ΤΠΕ στη νομική επιστήμη.

Σήμερα, η εύρεση της νομοθεσίας και νομολογίας λαμβάνει χώρα ταχύτατα και με χαμηλό κόστος, με τη χρήση επιγραμμικών (online) βάσεων δεδομένων και άλλων συστημάτων νομικής πληροφόρησης. Την πληροφόρηση αυτή αξιοποιούν οι νομικοί (δικηγόροι, δικαστές, συμβολαιογράφοι) και οι νομοθέτες, αλλά και τρίτοι, οι οποίοι είναι αποδέκτες της νομικής πληροφορίας, όπως είναι, π.χ., τα στελέχη επιχειρήσεων, δημόσιων υπηρεσιών, ΟΤΑ και άλλοι επαγγελματίες.

Τις μεθόδους πρόσβασης και επεξεργασίας της νομικής πληροφορίας μελετά ο κλάδος της νομικής πληροφορικής, με στόχο την ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του νομικού συστήματος και της νομικής επιστήμης. Στα ζητήματα αυτά επικεντρώνεται η ανά χείρας μελέτη. Μετά από μια εκτενή εισαγωγή στα θεωρητικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των ΤΠΕ στο δίκαιο, παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο οι τεχνολογίες νομικής πληροφόρησης, όπως είναι ιδίως, οι νομικές βάσεις δεδομένων και οι τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών σε αυτές. Γίνεται αναφορά τόσο στις ελληνικές όσο και στις κοινοτικές και διεθνείς νομικές βάσεις δεδομένων, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Έλληνας νομικός.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τεχνολογίες του Διαδικτύου και ειδικότερα, εκτίθενται οι δυνατότητες που παρέχει το Διαδίκτυο για την προβολή και επικοινωνία του σύγχρονου νομικού. Στο βιβλίο παρέχονται χρήσιμες διευθύνσεις δικτυακών τόπων που παρέχουν νομική πληροφόρηση, ενώ γίνεται αναφορά στις νέες τεχνολογίες του Διαδικτύου, όπως είναι το σημασιολογικό Διαδίκτυο, η γλώσσα σήμανσης XML κοκ αλλά και στη νομική διδασκαλία μέσω του Διαδικτύου. Το τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζει τρία κεντρικά θέματα που αφορούν τις εφαρμογές των ΤΠΕ στην παραγωγή και εφαρμογή του δικαίου και πιο συγκεκριμένα, τα νομοθετικά πληροφοριακά συστήματα, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ηλεκτρονική δίκη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο βιβλίο δεν γίνεται απλά περιγραφή των τεχνολογιών νομικής πληροφορικής, αλλά επιχειρείται η συστηματική ανάλυση και κριτική προσέγγιση των εφαρμογών των ΤΠΕ στο δίκαιο, καθώς και η διερεύνηση των ορίων εφαρμογής τους. Επιπλέον, λόγω του ότι το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε νομικούς, εκτίθεται σε αυτό το νομικό πλαίσιο – όπου αυτό υφίσταται – που διέπει τη χρήση των ΤΠΕ από νομικούς, όπως λ.χ. στην περίπτωση της διαφήμισης των δικηγόρων στο Διαδίκτυο ή της ηλεκτρονικής δίκης και της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης κ.ο.κ.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *