Διατήρηση δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Προβλήματα στην εφαρμογή της οδηγίας 2006/24 για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών” διαφαίνονται, σύμφωνα με Έκθεση της Επιτροπής της ΕΕ (15-12-2011), καθώς μόνο 7 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ ενσωμάτωσαν μέχρις στιγμής την οδηγία στο εσωτερικό τους δίκαιο.

Στην έκθεση επισημαίνεται η κοινή αντίληψη ότι η αξία της διατήρησης δεδομένων είναι μικρή και η ότι υφίσταται νομική ανασφάλεια ως προς τις κατηγορίες δεδομένων που υπόκεινται σε διατήρηση, σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, ενώ δεν υπάρχει σύστημα επιτήρησης επί των διατηρούμενων δεδομένων κοκ. Ακόμα, στην Έκθεση προβάλλεται η ανάγκη εξέτασης πιθανών λύσεων για την αναθεώρηση της οδηγίας.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *