Προστασία δεδομένων κατά την επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων

http://www.brothersoft.com/verifinger-12925.html

Οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών μας επιτρέπουν να επιλύουμε σύνθετα ζητήματα, ταυτόχρονα όμως θέτουν συχνά σε διακινδύνευση τα θεμελιώδη δικαιώματα και ιδίως, το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η βιομετρική τεχνολογία, η οποία αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης, καθιστά δυνατή την επαλήθευση, εξακρίβωση, καθώς και την αναγνώριση της ταυτότητας ενός ατόμου, με τη χρήση δεδομένων που αφορούν τη φυσιολογία ή τη συμπεριφορά του. Οι εφαρμογές της βιομετρικής τεχνολογίας ποικίλουν και αφορούν, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου και της εισόδου εργαζομένων στην επιχείρηση, την κατάρτιση συναλλαγών, όπως και τη χρήση τους στα ταξιδιωτικά έγγραφα και διαβατήρια των κρατών μελών της ΕΕ.


http://www.tsa.gov/join/business/biometric_qualification.shtm

Παρά τα πλεονεκτήματα που παρέχει η βιομετρική τεχνολογία, η χρήση της δύναται να οδηγήσει σε ποικίλες παραβιάσεις της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εφόσον γίνεται αξιοποίησή της για τον έλεγχο και τη χειραγώγηση του ατόμου ή λαμβάνει χώρα ενίοτε δίχως τη γνώση του, καθώς και διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία για άλλον από τον αρχικό σκοπό επεξεργασίας ή να χρησιμοποιηθούν από τρίτους που αποκτούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα βιομετρικά δεδομένα.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

https://www.datenschutzzentrum.de/projekte/biometrie/biolinks.htm
www.biometrie-online.net/
http://www.cnil.fr/pied-de-page/nuage/tag/biometrie/
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/policy_papers/policy_papers_topic_en.htm#biometrics

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *