Αναθεώρηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το Μάϊο του 2009 η RAND Corporation Europe δημοσίευσε τη μελέτη με τίτλο “Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων”, συντάκτες της οποίες είναι οι Neil Robinson/ Hans Graux/ Marten Botterman/ Lorenzo Valeri.

Η μελέτη αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η οδηγία δεν είναι επαρκής μακροπρόθεσμα, διότι οι αρχές της πρέπει αναγκαία να υποστηρίζονται από σταθμίσεις κινδύνων προκειμένου να ανταποκριθούν με τις αυξανόμενες προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και των υπερεθνικών ροών δεδομένων. Περαιτέρω, υποστηρίζουν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί με την αρτιότερη εφαρμογή των ισχύοντων κανόνων, για παράδειγμα με την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με την ερμηνεία πολλών σημαντικών εννοιών και με τον τονισμό στην ερμηνεία άλλων εννοιών.

Η μελέτη προσδιορίζει ένα σύνολο προκλήσεων στο πλαίσιο των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα και της παγκοσμιοποίησης, παρουσιάζει τα θετικά στοιχεία και τις αδυναμίες που αφορούν την οδηγία και τέλος, διατυπώνει ένα σύνολο πρακτικών συμβουλών για την βέλτιστη εφαρμογή της οδηγίας.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *