Νέα πολιτική χορήγησης δανείων

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου (in.gr), το διατραπεζικό σύστημα παροχής οικονομικών με το διακριτικό τίτλο “Τειρεσίας” θα βαθμολογεί ξεχωριστά την οικονομική συμπεριφορά κάθε υποψηφίου δανειολήπτη και στη συνέχεια, οι τράπεζες θα μπορούν να εφαρμόζουν εξατομικευμένα επιτόκια κατά την παροχή δανείων.

Το σύστημα αυτό αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από το νέο έτος, οπότε θα καταστεί δυνατή η αξιολόγησή του. Θα τεθεί όμως σε πιλοτική βάση ήδη από τώρα και θα βασίζεται στο σύστημα αθέτησης υποχρεώσεων (μαύρη λίστα) που διατηρεί ο Τειρεσίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τειρεσίας ΑΕ Γιάννη Μούργελα, η νέα υπηρεσία θα δώσει σταδιακά τη δυνατότητα να επιβραβεύονται οι συνεπείς πελάτες με καλύτερη τιμολόγηση στα δάνεια και στις κάρτες (με επιτόκια χαμηλότερα από το μέσο όρο της αγοράς).

Ειδικότερα, με βάση τα δεδομένα του συστήματος, θα γίνεται βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψήφιου δανειολήπτη με μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 600. Στη συνέχεια, οι τράπεζες, με την σειρά τους, θα εντάσσουν τη βαθμολογία αυτή στα αντίστοιχα εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης και πιστοληπτικής διαβάθμισης που διαθέτουν και με βάση μια σειρά επιπλέον κριτηρίων, όπως για παράδειγμα το επάγγελμα του πελάτη και το εισόδημά του, θα λαμβάνουν την τελική απόφαση, όχι μόνον για το εάν θα λάβει κάποιος δάνειο ή όχι, αλλά και με ποια τιμολόγηση. Στόχος είναι να γίνει σταδιακά πράξη η εξατομικευμένη τιμολόγηση και στους πελάτες της λιανικής, με επιβράβευση των καλοπληρωτών με χαμηλότερα επιτόκια από τα τρέχοντα στην αγορά.

Δεν έχει γνωστό αν έχει γνωστοποιηθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το νέο αυτό σύστημα αξιολόγησης. Το κυριότερο ζήτημα που καταρχήν προκύπτει είναι αν είναι συμβατό με την παρακάτω διάταξη του ν. 2472/1997 για την προστασία προσωπικών δεδομένων:

Άρθρο 14

Δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας

1. Καθένας έχει δικαίωμα να ζητήσει από το αρμόδιο κάθε φορά δικαστήριο την άμεση αναστολή ή μη εφαρμογή πράξης ή απόφασης που τον θίγει, την οποία έχει λάβει διοικητική αρχή, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο αποκλειστικά με αυτοματοποιημένη επεξεργασία στοιχείων, εφόσον η επεξεργασία αυτή αποβλέπει στην αξιολόγηση της προσωπικότητάς του και ιδίως της αποδοτικότητάς του στην εργασία, της οικονομικής φερεγγυότητάς του, της αξιοπιστίας του και της εν γένει συμπεριφοράς του.

Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό, θα πρέπει να ερευνηθεί αν η αξιολόγηση γίνεται από αυτόματα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων, δηλ. ειδικό λογισμικό, οπότε θα υπάρχει ζήτημα συμβατότητας με την παραπάνω διάταξη.

Βιβλιογραφία:
Ι. Ιγγλεζάκης, Προστασία προσωπικών δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
(Πρόλογος: Κ. Παμπούκης), 2006, Τεύχος 12. Σειρά Δημοσιεύματα Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *