Επαναχρησιμοποιηση πληροφοριών δημοσιου τομέα


H Επιτροπή της ΕΕ εξέδωσε στις 7 Μαίου 2009 ανακοίνωση σχετικά με την επανεξέταση της οδηγίας 2003/98 για την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα (COM(2009) 212 τελικό).

Στην Ανακοίνωσή της η Επιτροπή αναφέρει ότι η αξία της κοινοτικής αγοράς ΠΔΤ εκτιμάται σε 27 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι δηλαδή τετραπλάσια της κοινοτικής αγοράς για τις υπηρεσίες περιαγωγής κινητών. Αυτό αποδεικνύει τον κεντρικό ρόλο των πληροφοριών του δημόσιου τομέα στην ψηφιακή εποχή της τεχνολογίας ως κινητήριας δύναμης για την οικονομική δραστηριότητα. Η περαιτέρω αύξηση της χρήσης αυτού του πόρου, θα συμβάλει συνεπώς άμεσα στην υλοποίηση των στόχων της ΕΕ για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η οδηγία ΠΔΤ καταργεί σημαντικούς φραγμούς στην εσωτερική αγορά περαιτέρω χρήσης, όπως οι πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις, οι μονοπωλιακές αγορές και η έλλειψη διαφάνειας. Ωστόσο, παρότι έχει σημειωθεί πρόοδος μετά τη θέσπισή της, πρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν και άλλα μέτρα ώστε να ελευθερωθεί το πλήρες δυναμικό των ΠΔΤ προς όφελος της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η Επιτροπή είναι τα εξής:

“Η οδηγία ΠΔΤ εισήγαγε τις βασικές προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης των ΠΔΤ σε ολόκληρη την ΕΕ. Έχει σημειωθεί πρόοδος μετά τη θέσπισή της. Επετράπη η περαιτέρω χρήση των ΠΔΤ για εμπορικούς σκοπούς, καταργήθηκαν μονοπώλια, εισήχθησαν δίκαιες και θεμιτές συνθήκες εμπορίας, μειώθηκαν οι τιμές και υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Η πρόοδος και η εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη μέλη είναι, ωστόσο, άνιση.
Εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα εμπόδια. Σε αυτά περιλαμβάνονται προσπάθειες από φορείς του δημόσιου τομέα να μεγιστοποιηθεί η ανάκτηση του κόστους, σε αντίθεση προς τα οφέλη για την ευρύτερη οικονομία, ο ανταγωνισμός μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, πρακτικά ζητήματα που εμποδίζουν την περαιτέρω χρήση, όπως η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις διαθέσιμες ΠΔΤ, καθώς και η νοοτροπία των φορέων του δημόσιου τομέα που αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν το οικονομικό δυναμικό.
Τα προβλήματα αυτά και η πρόοδος των κρατών μελών στην αντιμετώπισή τους πρέπει να
παρακολουθούνται και να αξιολογηθούν προτού η Επιτροπή εξετάσει το ενδεχόμενο νομοθετικών τροποποιήσεων στην οδηγία ΠΔΤ.
Τα κράτη μέλη πρέπει στο εξής να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην πλήρη και ορθή υλοποίηση και εφαρμογή της οδηγίας, την κατάργηση των αποκλειστικών ρυθμίσεων, την εφαρμογή μοντέλων αδειοδότησης και χρέωσης που διευκολύνουν τη διάθεση και την περαιτέρω χρήση των ΠΔΤ, την εξασφάλιση ίσων όρων ανάμεσα σε δημόσιους φορείς για περαιτέρω χρήση οικείων εγγράφων και σε άλλους περαιτέρω χρήστες, και την προώθηση ταχέων και μη δαπανηρών μηχανισμών επίλυσης διαφορών.
Η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει περαιτέρω επανεξέταση έως το 2012, οπότε αναμένεται ότι θα είναι διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο, τα αποτελέσματα και την εφαρμογή της οδηγίας, και θα εξετάσει το ενδεχόμενο νομοθετικών τροποποιήσεων σε εκείνο το στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που θα έχει εν τω μεταξύ σημειωθεί στα κράτη μέλη”.

Δείτε επίσης:
– Commission calls for action to unlock public sector information re-use
Economic and Social Impact of the Public Domain:
EU Cultural Institutions and the PSI Directive

Re-use of Public Sector Information: Commission starts infringement against Italy

European Public Sector Information (PSI) Platform

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *