Σχέδιο νόμου στη Σουηδία για την ανταλλαγή αρχείων


Η κυβέρνηση της Σουηδίας κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση της ανταλλαγής αρχείων, η οποία έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της νομικής θέσης των δικαιούχων επί προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο και την ανάπτυξη, έτσι, της δημιουργικότητας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, σε περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι δικαιούχοι θα έχουν τη νόμιμη αξίωση κατά των παροχέων υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs) να λάβουν γνώση της ταυτότητας του κατόχου μιας διεύθυνσης ΙΡ. Αυτό θα γίνεται με απόφαση δικαστηρίου, το οποίο θα κρίνει με βάση στοιχεία που παρουσιάζει ο δικαιούχος που θεμελιώνουν την προσβολή. Ο Δικαστής που κρίνει επί του αιτήματος αποκάλυψης της ταυτότητας του χρήστη η/υθα πρέπει να προβούν σε στάθμιση συμφερόντων ώστε να θεμελιωθεί ο εύλογος χαρακτήρας του αιτήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση στηρίζεται στην οδηγία 2004/48.

Η πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης δημοσιεύεται στην παρακάτω ιστοσελίδα:
http://www.sweden.gov.se/sb/d/10634/a/117091

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *