Επεξεργασία των δεδομένων ταυτότητας επισκεπτών των κτιριακών εγκαταστάσεων εταιρείας αμερικανικών αυμφερόντων

Στην υπόθεση αυτή, η Αρχή αντιμετώπισε αίτηση της εταιρείας FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ, η οποία ζητούσε να πληροφορηθεί κατά πόσο είναι νόμιμη η επεξεργασία δεδομένων στην οποία προέβαινε. Συγκεκριμένα, η εν λόγω εταιρία προέβαινε στην καταγραφή στο ημερήσιο δελτίο επισκέψεων της εταιρείας, το όνομα και το επώνυμο κάθε προσώπου, που επισκεπτόταν με οποιαδήποτε ιδιότητα την έδρα της, καθώς επίσης και τον αριθμό της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου τους, σύμφωνα με την Αρχή.
Η Αρχή διαπίστωσε, επίσης, ότι η σύσταση και λειτουργία του αρχείου αυτού από την εταιρεία FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ AEBE, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, υπόκειται, καταρχήν, στην υποχρέωση γνωστοποίησης στην Αρχή, ενώ δεν εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις απαλλαγής από την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 6, που προβλέπει κατά τρόπο περιοριστικό το άρθρο 7Α του νόμου αυτού. Από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι το εν λόγω αρχείο έχει γνωστοποιηθεί στην Αρχή. Συνεπώς, η εταιρεία FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ AEBE, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, έχει προβεί στη σύσταση και λειτουργία του εν λόγω αρχείου κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2472/1997.
Περαιτέρω, έκρινε ότι επειδή, ωστόσο – και κυρίως – η κατά τα ανωτέρω καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας κάθε προσώπου, που – με οποιαδήποτε ιδιότητα – επισκέπτεται την έδρα της εν λόγω εταιρείας, όπου συστεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες της και το υποκατάστημα της χρηματοδοτικής τράπεζας Ford Credit Europe Bank Pic, αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 2472/1997, καθόσον η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων ταυτότητας των ενδιαφερομένων προσώπων, καθώς, επίσης, και η σύσταση και λειτουργία του σχετικού αρχείου, δεν συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας των δεδομένων σε σχέση με τον προβαλλόμενο στην κρινόμενη υπόθεση σκοπό επεξεργασίας.

Και τούτο, διότι, καταρχάς, οι συγκεκριμένες κτιριακές εγκαταστάσεις, όπου συστεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες της FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ AEBE και το υποκατάστημα της χρηματοδοτικής τράπεζας Ford Credit Europe Bank Pic, αποτελούν τμήματα ιδιωτικών εμπορικών επιχειρήσεων εκ της φύσεώς τους προσιτά σε ευρύ κοινό και, συνεπώς, η συγκεκριμένη πρακτική είναι απρόσφορη για την εκπλήρωση του προβαλλόμενου από την εν λόγω εταιρεία σκοπού επεξεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω εταιρεία αλυσιτελώς επικαλείται το γεγονός ότι η ίδια «ανήκει στον όμιλο εταιριών της FORD, αμερικανικών συμφερόντων, καθώς και όλες οι εταιρείες αμερικάνικων συμφερόντων, αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη ευαισθησία το θέμα της ασφάλειας στις εγκαταστάσεις και στα διοικητικά γραφεία τους». Η Ελληνική Δημοκρατία, ως χώρα, ουδόλως αντιμετωπίζει γενικευμένο πρόβλημα τρομοκρατικών επιθέσεων, που θα μπορούσε να δικαιολογήσει ενδεχομένως, τέτοιου είδους πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συνεπώς, μόνο μετά από την επίκληση συγκεκριμένου περιστατικού εξαιρετικού χαρακτήρα, ικανού να δικαιολογήσει την προσωρινή χρήση αυτού του μέτρου, η FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ AEBE – όπως και οποιαδήποτε άλλη εμπορική εταιρεία – θα μπορούσε ενδεχομένως να προβεί σε σύσταση και λειτουργία του αρχείου αυτού για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Εξάλλου, η ίδια η FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ AEBE συνομολογεί ότι ήδη διαθέτει προσωπικό ασφαλείας για το σκοπό της προστασίας των χώρων των κτιριακών της εγκαταστάσεων και των προσώπων, που βρίσκονται στους χώρους αυτούς. Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί και με επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ηπιότερες από εκείνη της συλλογής και περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων ταυτότητας των εισερχομένων στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εν λόγω εταιρείας. Τέτοιου είδους επεξεργασία συνιστά, για παράδειγμα, η εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν. 2472/1997 και στην Οδηγία 1122/26.09.2000 της Αρχής για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, στις εισόδους των κτιριακών εγκαταστάσεων της εν λόγω εταιρείας. Επιπλέον, το υποκατάστημα της χρηματοδοτικής τράπεζας Ford Credit Europe Bank Pic, που συστεγάζεται στις εν λόγω κτιριακές εγκαταστάσεις, υπόκειται εκ της φύσεως των εργασιών του στην ειδική νομοθεσία, που διέπει την πρόβλεψη μέτρων ασφαλείας στις εγκαταστάσεις τραπεζικών ιδρυμάτων. Το εν λόγω υποκατάστημα, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δικαιούται να προβαίνει στη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων ταυτότητας των συναλλασσομένων με τις υπηρεσίες του μόνον στις ειδικές περιπτώσεις, που αυτό ορίζεται ρητά από τις οικείες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των τραπεζικών εργασιών του (όπως είναι, ιδίως, εκείνες του Ν. 3691/2008 για την πρόληψη κλπ, νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, τρομοκρατίας, κλπ.) και σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 6 και 7Α του Ν. 2472/1997.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *