Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου

Με την υπ’ αριθ. 48/2008 της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε ότι η χορήγηση εγγράφων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα σε βουλευτές, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτό και η χορήγηση αυτών δεν “κωλύεται από το ν. 2472/1997”.

Ειδικότερα, ορισμένοι βουλευτές ζήτησαν από το ΙΚΑ να κατατεθούν στη Βουλή, στο πλαίσιο της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου αιτήσεις για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν. 2527/97, οι ατομικές αποφάσεις του Διοικητή του Ιδρύματος με αντικείμενο τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου με το ΙΚΑ και οι αιτήσεις για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Ίδρυμα, τις οποίες υπέβαλαν τα πρόσωπα, τα οποία τελικά επελέγησαν, με τα δικαιολογητικά τους.

Η Αρχή δέχθηκε ότι τα παραπάνω δεδομένα αποτελούν προσωπικά δεδομένα και ότι ο κοινοβουλευτικές έλεγχος αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του πολιτεύματος, ενώ η κατάθεση των στοιχείων των οποίων ζητείται η χορήγηση, εντάσσεται στα πλαίσια του ελέγχου αυτού. Συνακόλουθα, δέχθηκε ότι μετά από στάθμιση της ανάγκης άσκησης αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου για για τη διαπίστωση τήρησης των αρχών της διαφάνειας και της αξιοκρατίας κατά την ανάθεση από δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό έργου σε πολίτες και αφετέρου το μέγεθος προσβολής, δια της αναπόφευκτης δημοσιότητας, της προσωπικότητας των πολιτών που ζήτησαν με υποβολή βιογραφικού σημειώματος την ανάθεση του έργου, πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα των ερωτώντων βουλευτών για πρόσβαση στα τηρούμενα στο ΙΚΑ έγγραφα για την επιλογή των υποψηφίων της συμβατικής ανάθεσης του επίμαχου έργου.

Στη συγκεκριμένα περίπτωση, ο σκοπός του κοινοβουλευτικού ελέγχου συνίσταται στον έλεγχο της αξιοκρατικής επιλογής των προσώπων που συνήψαν σύμβαση έργου με το ΙΚΑ κατόπιν συγκρίσεως των ουσιαστικών προσόντων των επιλεγέντων και των αποκλεισθέντων υποψηφίων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκεπτικό της Αρχής ότι “δεν κωλύεται από το Ν. 2472/1997 η χορήγηση από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στους ενδιαφερόμενους βουλευτές, του συνόλου των πιο πάνω εγγράφων στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου”.

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η Αρχή δεν προβαίνει σε έλεγχο της νομιμότητας με βάση τους κανόνες του ν. 2472/1997 και συγκεκριμένα, δεν εφαρμόζει το άρθρο 5 του νόμου αυτού, αλλά αορίστως επικαλείται την ανάγκη άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου. Βεβαίως, η διάταξη του άρθρου 5 § 2 δ΄ καθιστά νόμιμη την επεξεργασία δεδομένων για το σκοπό της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου (βλ. Ιγγλεζάκη, Δίκαιο της πληροφορικής, 2008, σελ. 236 επ.) και συνεπώς, ενώ η απόφαση στην οποία κατέληξε η Αρχή είναι κατ’ αποτέλεσμα ορθή, το σκεπτικό της δεν είναι εμπεριστατωμένο και αρκούντος σαφές.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *