Βιβλιοπαρουσίαση: Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών


Βιβλιοπαρουσίαση
Δίκαιο προστασίας καταναλωτών
Επιστημονική επιμέλεια: Β. Δούβλης, Ά. Μπώλος

Ένα νέο έργο αναφοράς εκδόθηκε πρόσφατα από τις εκδόσεις Σάκκουλα, το οποίο προορίζεται να καλύψει τα ζητήματα που αφορούν το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή.

Το παρόν έργο είναι δίτομο και παρουσιάζει μια σειρά από επιμέρους θεματικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με τις λοιπές μελέτες για το δίκαιο του καταναλωτή που έχουν ως επίκεντρο το ν. 2251/1994, το παρόν έργο δεν εξαντλείται στην ερμηνεία του νόμου αυτού, αλλά εκτείνεται σε μια ευρύτερη παρουσίαση και θεματικών εκτός του ν.2251/1994, όπως είναι οι χρηματοοικονομικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, τα ζητήματα ασφάλισης, το ηλεκτρονικό εμπόριο κοκ.

Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκεται η κοινοτική νομοθεσία, όπως ερμηνεύεται από την πλούσια νομολογία του ΔΕΚ και οι νομοθετικές πράξεις εναρμόνισης του ελληνικού με το κοινοτικό δίκαιο.

Ειδικότερα, στο έργο περιλαμβάνονται οι εξής θεματικές ενότητες:

Δίκαιο Καταναλωτικών Συμβάσεων (Καταναλωτικοί ΓΟΣ – Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος – Συμβάσεις από απόσταση – Καταναλωτική πώληση).

Διακίνηση, Διαφήμιση και Ασφάλεια Προϊόντων και Υπηρεσιών ( Ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων – Γενική ασφάλεια προϊόντων – Εμπορικοί αντιπρόσωποι – Συγκριτική διαφήμιση και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές – Τιμή προϊόντων).

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Μέσα ηλεκτρονικών πληρωμών – Ηλεκτρονική υπογραφή – Ηλεκτρονικό εμπόριο).

Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές (Καταναλωτική πίστη – Σύστημα εγγύησης καταθέσεων – Συστήματα πληρωμών – Διαφάνεια τραπεζικών όρων στις διασυνοριακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές – Διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων – Στεγαστικά δάνεια – Διασυνοριακές πληρωμές σε Ευρώ – Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (ΣΕΠΑ) – Μέσα πληρωμής πλην των μετρητών και ποινική προστασία).

Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (Πληροφόρηση και προστασία των επενδυτών στην πρωτογενή κεφαλαιαγορά – Προστασία των επενδυτών ως καταναλωτών – Εξ αποστάσεως εμπορεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών – Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας).

Τουριστικές Υπηρεσίες (Το γενικό πλαίσιο προστασίας του αποδέκτη τουριστικών υπηρεσιών στην κοινοτική έννομη τάξη – Οργανωμένα ταξίδια – Χρονομεριστική μίσθωση – Ευθύνη αερομεταφορέα σε περίπτωση ατυχήματος – Αποζημίωση επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχή σχετικής βοήθειας).

Δικονομική Προστασία Καταναλωτών (Εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών – Συλλογική Αγωγή).

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *