Αξιοποίηση του Web 2.0 για την ανάπτυξη επιχειρησιακών στρατηγιών και εφαρμογών

Η αξιοποίηση του σημασιολογικού Διαδικτύου (Web 2.0) από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες είναι μια νέα τάση, την οποία επιχειρεί να φωτίσει η ομάδα εργασίας Ιγ2 του ebusinessforum.
Το συμμετοχικό Διαδίκτυο αναφέρεται σε μια σειρά σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών που καθιστούν δυνατή τη συμμετοχή των χρηστών και την αμφίδρομη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σύμφωνα με έναν ορισμό, είναι μια συλλογή εφαρμογών ανοικτού κώδικα, αμφίδρομων εφαρμογών που ελέγχονται από τους χρήστες που τους καθιστά, ταυτόχρονα μετόχους στις επιχειρησιακές και κοινωνικές διαδικασίες που επιτελούνται στο Διαδίκτυο. Επίσης, συμβάλλει στη δημιουργία άτυπων δικτύων επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών, επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία, διάδοση και επεξεργασία της πληροφορίας.
Οι βασικές κατηγορίες διαδικτυακών υπηρεσιών που εντάσσονται στο συμμετοχικό Διαδίκτυο είναι: 1) τα ιστολόγια (blogs), 2) τα κοινωνικά δίκτυα, όπως είναι π.χ. οι δικτυακοί τόποι myspaces, facebook κ.ά, 3) οι κοινότητες που φιλοξενούν περιεχόμενο προερχόμενο από τους χρήστες, όπως π.χ. youtube, flicklr, 4) τα διάφορα forums και 5) οι συλλογές περιεχομένου (content aggregators), χωρίς τους οποίους είναι δύσκολος ο εντοπισμός του περιεχομένου που αυξάνει εκθετικά.
Όπως επισημαίνει η ομάδα εργασίας του ebusinessforum, η ανάπτυξη του Web 2.0 επιφέρει κρίσιμες αλλαγές στα μοντέλα συμπεριφοράς των καταναλωτών και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αναζητούν, αξιολογούν, παράγουν, αγοράζουν και καταναλώνουν πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες. Και τούτο, διότι οι χρήστες καταφεύγουν στις μηχανές αναζήτησης των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης αντί για τις συμβατικές μηχανές αναζήτησης, ή διότι συμβουλεύονται άλλους χρήστες μέσω των ιστολογίων και άλλων υπηρεσιών που φιλοξενούν σχόλια χρηστών κοκ.
Είναι σαφές ότι το προφίλ του καταναλωτή αλλάζει, καθώς αυτός γίνεται περισσότερο ενημερωμένος, και αυτό προσπαθούν να εκμεταλλευθούν οι επιχειρήσεις, στοχοποιώντας το σημασιολογικό Διαδίκτυο.
Συμβολές, όπως αυτή του ebusinessforum είναι, συνεπώς, σημαντικές για την ανάπτυξη και της ελλληνικής διαδικτυακής αγοράς. Δεν πρέπει, πάντως, να μας διαφεύγει και το γεγονός ότι τα προβλήματα που αφορούν τη διάδοση περιεχομένου και τα οποία τέθηκαν επί τάπητος το προηγούμενο διάστημα, διέπουν και το σημασιολογικό Διαδίκτυο. Τέτοια ζητήματα αφορούν την προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και ειδικότερα ζήτηματα, όπως είναι λ.χ. η δημιουργία συνδέσμου (βλ. http://www.linksandlaw.com/), ή τα προβλήματα που αφορούν τα ονόματα χώρου (domain names). Στα ζητήματα αυτά θα επανέλθουμε.

ENISA: Ασφάλεια στις διαδικτυακές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) εξέδωσε στις 25.10.2007 Έγγραφο σχετικά με τα προβλήματα ασφάλειας στις διαδικτυακές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και σχετικές συστάσεις. Σε αυτό το έγγραφο, η παραπάνω Υπηρεσία επισημαίνει τα πλεονεκτήματα, αλλά και τους κινδύνους για την ασφάλεια δεδομένων που ανακύπτουν από τη λειτουργία παρόμοιων διαδικτυακών τόπων.

Επισημαίνονται έτσι οι κίνδυνοι που αφορούν συγκεκριμένα προβλήματα, όπως είναι η συλλογή μεγάλων όγκων δεδομένων που αφορούν τους χρήστες των υπηρεσιών, τα οποία δεδομένα μπορεί να πέσουν στα χέρια εκβιαστών και spammers. Επιπλέον, οι φωτογραφίες προσώπων μπορεί να συσχετισθούν με προφίλ των χρηστών, ενώ άλλοι κίνδυνοι που ελλοχεύουν αφορούν, μεταξύ άλλων, την κλοπή ταυτότητας, την παρακολούθηση και παρενόχληση και άλλα ηλεκτρονικά εγκλήματα.

Οι συστάσεις που προτείνει η Υπηρεσία αφορούν την επενεξέταση του νομικού πλαισίου και την εισαγωγή ειδικών ρυθμίσεων, τη διαφάνεια στην ακολουθούμενη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και την επιμόρφωση των χρηστών, ιδίως των νέων και των μαθητών, και την πρόκληση ενδιαφέροντος του κοινού για τα σχετικά προβλήματα.