Εκπαίδευση στο δίκαιο της κοινωνίας της πληροφορίας – πρόγραμμα LEGIS II


Πραγματοποιείται στις 29 Ιουνίου – 10 Ιουλίου στο Πανεπιστήμιο Bahçeşehir της Κωνσταντινούπολης το εκπαιδευτικό σεμινάριο στο δίκαιο της κοινωνίας της πληροφορίας, με συμμετοχή Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το ΑΠΘ (Τμήμα Νομικής).

Ειδικότερα, στη συνέχεια περιγράφεται το περιεχόμενο και το πρόγραμμα του σεμιναρίου, στην αγγλική γλώσσα. Βλ. newsletter

LEGIS II
Intensive Programme on Legal Aspects of Information Society II – an Erasmus Lifelong Learning Programme (LLP) activity LEGIS II.

LEGIS II Intensive Programme project proposal has been accented for support
by Erasmus Lifelong Learning Programme (LLP). LEGIS is a three year project. The aim of the project is to bring together students and lecturers for an intensive training and education programme in the field of legal aspects of information society. More specifically the programme aims to

• design and test a short curriculum on legal aspects of information society,
• bring together expert lecturers from Europe to exchange expertise in legal aspects of information society,
• create and share teaching and learning material in legal aspects of information society,
• train a number of master and doctorate level students from Europe in legal aspects of information society,
• help establish links between lecturers and students from Europe in legal aspects of
information society,
• help harmonise training and education in legal aspects of information society in Europe,
• create best practice in training and education in Europe in legal aspects of information
society.

The intensive programme will contribute to build up the necessary human capital who will be the actors to solve issues related to the practice of legal aspects of information society in Europe.

LEGIS II partners
Partners of the Intensive Programme include the following European universities:
• Bahçeşehir University, Turkey (Coordinator) (http://www.Bahçeşehirun.edu.tr)
• University of Zaragoza, Spain,
• University of Warwick, UK,
• Vienna University, Austria,
• Queen’s University of Belfast, UK,
• Polytechnic Institute of Beja, Portugal,
• Aristotle University of Thessaloniki, Greece,

Date: June 29‐ July 10, 2009; Place: Bahçeşehir University, Istanbul
The first intensive programme of LEGIS is to be held in Istanbul on June 29 ‐ July 10, 2009. Beşiktaş Campus of Bahçeşehir University is the venue of the intensive programme.

Topics
Topics to be covered in the Intensive Programme include
• Data protection and privacy
• Intellectual property rights (IPR)
• Copyright and patents
• e‐Commerce
• Telecommunications law
• e‐Government and e‐Governance
• e‐Administration
• e‐Democracy, e‐Inclusion
• Security
• Electronic signature
• Ethics and legislation for engineering
• Globalization and technologies
• Student presentations

Recognition of study and ECTS
The programme is designed to have 10 ECTS credits. Institutions that send students to the intensive programme agreed to accept the ECTS credits awarded to the students.

Lecturers The following faculty from partner institutions constitute the lecturers of the Intensive Programme:
• Prof. Selahattin Kuru, Bahçeşehir University, Istanbul, Turkey
• Prof. Fernando Galindo, University of Zaragoza, Spain
• Prof. Abdul Paliwala, University of Warwick, UK
• Prof. Erich Schweighofer, University of Vienna, Austria
• Prof. Philip Leith, Queenʹs University of Belfast, UK
• Prof. Mauel David Masseno, Polytechnic Institute of Beja, Portugal
• Prof. Nikolaos Intzesiloglou, Aristotle University of Thessaloniki, Greece