Διαδικτυακά φίλτρα – Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης υιοθέτησε στις 26.03.2008 τη Σύσταση CM/Rec(2008)6 «σχετικά με τα μέτρα για την προώθηση του σεβασμού της ελευθερίας της έκφρασης και την πληροφόρηση σχετικά με τα διαδικτυακά φίλτρα».

Στόχος της Σύστασης είναι η αναγνώριση κοινών προτύπων και στρατηγικών στα κράτη μέλη του Συμβουλίου όσον αφορά τα διαδικτυακά φίλτρα, προκειμένου να καταστεί ευχερής η άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνει η ΕΣΔΑ.

Με τη Σύσταση λαμβάνεται υπόψη ότι η χρήση φίλτρων μπορεί να σημαίνει την απαγόρευση πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους, η πρακτική δε αυτή, ως γνωστόν, ασκείται από απολυταρχικά καθεστώτα, και συνιστά παραβίαση της ελεύθερης έκφρασης γνώμης. Βεβαίως, τα φίλτρα έχουν και θετικές λειτουργίες, όπως στην περίπτωση που περιορίζεται στους ανηλίκους η πρόσβαση σε διακτυακούς τόπους με περιεχόμενο ακατάλληλο. Συνακόλουθα, η παραπάνω Σύσταση αποτελεί ένα θετικό βήμα για τη συνεργασία των φορέων στην υιοθέτηση κοινών στάνταρτ όσον αφορά το λογισμικό που φιλτράρει το διαδικτυακό περιεχόμενο.

Στο Παράρτημα της Σύστασης περιέχονται τα ακόλουθα συμπεράσματα – αρχές:

Guidelines I. Using and controlling Internet filters in order to fully exercise and enjoy the right to freedom of expression and information Users’ awareness, understanding of and ability to effectively use Internet filters are key factors which enable them to fully exercise and enjoy their human rights and fundamental freedoms, in particular the right to freedom of expression and information, and to participate actively in democratic processes. When confronted with filters, users must be informed that a filter is active and, where appropriate, be able to identify and to control the level of filtering the content they access is subject to. Moreover, they should have the possibility to challenge the blocking or filtering of content and to seek clarifications and remedies. In co-operation with the private sector and civil society, member states should ensure that users are made aware of activated filters and, where appropriate, are able to activate and deactivate them and be assisted in varying the level of filtering in operation, in particular by: i. developing and promoting a minimum level of information for users to enable them to identify when filtering has been activated and to understand how, and according to which criteria, the filtering operates (for example, black lists, white lists, keyword blocking, content rating, etc., or combinations thereof); ii. developing minimum levels of and standards for the information provided to the user to explain why a specific type of content has been filtered; iii. regularly reviewing and updating filters in order to improve their effectiveness, proportionality and legitimacy in relation to their intended purpose; iv. providing clear and concise information and guidance regarding the manual overriding of an activated filter, namely whom to contact when it appears that content has been unreasonably blocked and the reasons which may allow a filter to be overridden for a specific type of content or Uniform Resource Locator (URL); v. ensuring that content filtered by mistake or error can be accessed without undue difficulty and within a reasonable time; vi. promoting initiatives to raise awareness of the social and ethical responsibilities of those actors who design, use and monitor filters with particular regard to the right to freedom of expression and information and to the right to private life, as well as to the active participation in public life and democratic processes; vii. raising awareness of the potential limitations to freedom of expression and information and the right to private life resulting from the use of filters and of the need to ensure proportionality of such limitations; viii. facilitating an exchange of experiences and best practices with regard to the design, use and monitoring of filters; ix. encouraging the provision of training courses for network administrators, parents, educators and other people using and monitoring filters; x. promoting and co-operating with existing initiatives to foster responsible use of filters in compliance with human rights, democracy and the rule of law; xi. fostering filtering standards and benchmarks to help users choose and best control filters. In this context, civil society should be encouraged to raise users’ awareness of the potential benefits and dangers of filters. This should include promoting the importance and significance of free and unhindered access to the Internet so that every individual user may fully exercise and enjoy their human rights and fundamental freedoms, in particular the right to freedom of expression and information and the right to private life, as well as to effectively participate in public life and democratic processes. II. Appropriate filtering for children and young people The Internet has significantly increased the number and diversity of ideas, information and opinions which people may receive and impart in the fulfilment of their right to freedom of expression and information without interference by public authorities and regardless of frontiers. At the same time, it has increased the amount of readily available content carrying a risk of harm, particularly for children and young people. To satisfy the legitimate desire and duty of member states to protect children and young people from content carrying a risk of harm, the proportionate use of filters can constitute an appropriate means of encouraging access to and confident use of the Internet and be a complement to other strategies on how to tackle harmful content, such as the development and provision of information literacy. In this context, member states should: i. facilitate the development of strategies to identify content carrying a risk of harm for children and young people, taking into account the diversity of cultures, values and opinions; ii. co-operate with the private sector and civil society to avoid over-protection of children and young people by, inter alia, supporting research and development for the production of “intelligent” filters that take more account of the context in which the information is provided (for example by differentiating between harmful content itself and unproblematic references to it, such as may be found on scientific websites); iii. facilitate and promote initiatives that assist parents and educators in the selection and use of developmental-age appropriate filters for children and young people; iv. inform children and young people about the benefits and dangers of Internet content and its filtering as part of media education strategies in formal and non-formal education. Furthermore, the private sector should be encouraged to: i. develop “intelligent” filters offering developmental-age appropriate filtering which can be adapted to follow the child’s progress and age while, at the same time, ensuring that filtering does not occur when the content is deemed neither harmful nor unsuitable for the group which the filter has been activated to protect; ii. co-operate with self- and co-regulatory bodies in order to develop standards for developmental-age appropriate rating systems for content carrying a risk of harm, taking into account the diversity of cultures, values and opinions; iii. develop, in co-operation with civil society, common labels for filters to assist parents and educators in making informed choices when acquiring filters and to certify that they meet certain quality requirements; iv. promote the interoperability of systems for the self-classification of content by providers and help to increase awareness about the potential benefits and dangers of such classification models. Moreover, civil society should be encouraged to: i. debate and share their experiences and knowledge when assessing and raising awareness of the development and use of filters as a protective measure for children and young people; ii regularly monitor and analyse the use and impact of filters for children and young people, with particular regard to their effectiveness and their contribution to the exercise and enjoyment of the rights and freedoms guaranteed by Article 10 and other provisions of the European Convention on Human Rights. III. Use and application of Internet filters by the public and private sector Notwithstanding the importance of empowering users to use and control filters as mentioned above, and noting the wider public service value of the Internet, public actors on all levels (such as administrations, libraries and educational institutions) which introduce filters or use them when delivering services to the public, should ensure full respect for all users’ right to freedom of expression and information and their right to private life and secrecy of correspondence. In this context, member states should: i. refrain from filtering Internet content in electronic communications networks operated by public actors for reasons other than those laid down in Article 10, paragraph 2, of the European Convention on Human Rights, as interpreted by the European Court of Human Rights; ii. guarantee that nationwide general blocking or filtering measures are only introduced by the state if the conditions of Article 10, paragraph 2, of the European Convention on Human Rights are fulfilled. Such action by the state should only be taken if the filtering concerns specific and clearly identifiable content, a competent national authority has taken a decision on its illegality and the decision can be reviewed by an independent and impartial tribunal or regulatory body, in accordance with the requirements of Article 6 of the European Convention on Human Rights; iii. introduce, where appropriate and necessary, provisions under national law for the prevention of intentional abuse of filters to restrict citizens’ access to lawful content; iv. ensure that all filters are assessed both before and during their implementation to ensure that the effects of the filtering are proportionate to the purpose of the restriction and thus necessary in a democratic society, in order to avoid unreasonable blocking of content; v. provide for effective and readily accessible means of recourse and remedy, including suspension of filters, in cases where users and/or authors of content claim that content has been blocked unreasonably; vi. avoid the universal and general blocking of offensive or harmful content for users who are not part of the group which a filter has been activated to protect, and of illegal content for users who justifiably demonstrate a legitimate interest or need to access such content under exceptional circumstances, particularly for research purposes; vii. ensure that the right to private life and secrecy of correspondence is respected when using and applying filters and that personal data logged, recorded and processed via filters are only used for legitimate and non-commercial purposes. Furthermore, member states and the private sector are encouraged to: i. regularly assess and review the effectiveness and proportionality regarding the introduction of filters; ii. strengthen the information and guidance to users who are subject to filters in private networks, including information about the existence of, and reasons for, the use of a filter and the criteria upon which the filter operates; iii. co-operate with users (customers, employees, etc.) to improve the transparency, effectiveness and proportionality of filters. In this context, civil society should be encouraged to follow the development and deployment of filters both by key state and private sector actors. It should, where appropriate, call upon member states and the private sector, respectively, to ensure and to facilitate all users’ right to freedom of expression and information, in particular as regards their freedom to receive information without interference by public authorities and regardless of frontiers in the new information and communications environment.

Ioannis Iglezakis