Πρακτικός οδηγός σχετικά με τη συμμόρφωση με τους όρους της άδειας (ανοικτού Λογισμικού) General Public License

Πρόσφατα (20.08.2008) το Νομικό Κέντρο για την Ελευθερία του Λογισμικού (Software Freedom Law Center) εξέδωσε έναν πρακτικό οδηγό που παρέχει οδηγίες σχετικά με τη συμμόρφωση αδειών ανοικτού λογισμικού με την GNU Γενική Δημόσια Άδεια. Στόχος είναι η αποφυγή αντιδικίας, στην περίπτωση όπου τμήματα λογισμικού που υπάγεται στην άδεια, ενσωματώνονται σε παράγωγο λογισμικό. Είναι πιθανό, όταν το λογισμικό που προκύπτει, δεν συμφωνεί με τους όρους της Γενικής Δημόσιας Άδειας, να ασκηθεί αγωγή με αντικείμενο τη συμμόρφωση του λογισμικού με τους όρους αυτούς. Τέτοιες αγωγές έχουν ασκηθεί από το Κέντρο.

Ο εν λόγω οδηγός επεξηγεί τις βασικές νομικές έννοιες που έχουν σχέση με την Γενική Δημόσια Άδεια και την επιβολή των όρων της από τους δικαιούχους, ενώ προτείνει μεθόδους για καλύτερη συμμόρφωση με τους όρους της άδειας, καθώς και τρόπους αντιμετώπισης των δικαιούχων.

Βλ. http://www.softwarefreedom.org

Ioannis Iglezakis