Υπηρεσίες τρισδιάστατης περιήγησης σε δρόμους ελληνικών πόλεων

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το οποίο ακολουθεί, η Αρχή έκρινε ότι είναι αρμόδια να κρίνει σχετικά με τη νομιμότητα της υπηρεσίας Street View της Google, η λειτουργία της οποίας έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις διεθνώς, όπως και της υπηρεσίας www.kapou.gr που παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες και επιφυλάχθηκε να εκδώσει απόφαση.

Από το δελτίο τύπου προκύπτει σαφώς ότι η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών δεν προσκρούει σε ανυπέρβλητα εμπόδια, αρκεί να εξασφαλίζονται ορισμένες δικλείδες ασφαλείας, όπως είναι να θολώνονται οι εικόνες και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου:

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αθήνα 11.5.2009
Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2910

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπηρεσίες τρισδιάστατης περιήγησης σε δρόμους ελληνικών πόλεων (Google Street View, kapou.gr)

Σε σχέση με την υπηρεσία Google Street View καθώς και την αντίστοιχη υπηρεσία που παρέχεται από την ελληνική εταιρεία ΚΑΠΟΥ Α.Ε. ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ μέσω της ιστοσελίδας www.kapou.gr η Αρχή ανακοινώνει τα εξής:
Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχουν στους χρήστες μέσω του διαδικτύου τρισδιάστατη περιήγηση στους δρόμους επιλεγμένων πόλεων.
Η εταιρεία Google με έδρα τις Η.Π.Α. υπέβαλε Γνωστοποίηση στην Αρχή για την υπηρεσία της Street View. Η υπηρεσία προσφέρεται ήδη στις Η.Π.Α. και επεκτείνεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση οι φωτογραφίες, στις οποίες εντοπίζονται ευδιάκριτα πρόσωπα ή/και πινακίδες αυτοκινήτων, θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και τα εν λόγω σημεία θα καλύπτονται με θόλωση. Μόνο κατόπιν θόλωσης θα προσφερθεί η υπηρεσία στο κοινό μέσω του διαδικτύου. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων και τρίτοι διατηρούν το δικαίωμα αντίρρησης εάν εντοπίσουν εικόνα μη επαρκώς θολωμένη ή εάν δεν επιθυμούν τη δημοσίευση της εικόνας της οικίας τους.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει ήδη απασχολήσει τις ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Δεδομένων και, επίσης, συζητήθηκε στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.
Η Αρχή εξέτασε τη Γνωστοποίηση και αφού έλαβε υπόψη και τις απόψεις της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ έκρινε ότι είναι αρμόδια να αποφανθεί επί της ανωτέρω Γνωστοποίησης αφού η συγκεκριμένη υπηρεσία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται με μέσα που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια. Περαιτέρω η Αρχή επιφυλάχθηκε να κρίνει τη νομιμότητα της επεξεργασίας μετά την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και μέχρι τότε δεν επέτρεψε την έναρξη εργασιών συλλογής εικόνων. Τα ζητούμενα συμπληρωματικά στοιχεία αναφέρονται ιδίως στα εξής:
• Συμπλήρωση της γνωστοποίησης με υπόδειξη εκπροσώπου της Google στην Ελλάδα και αποσαφήνιση του ρόλου της ελληνικής εταιρείας της Google ως προς τη συγκεκριμένη υπηρεσία καθώς και του γεωγραφικού χώρου που θα καλύπτει η υπηρεσία στην Ελλάδα.
• Λήψη μέτρων για την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων που να είναι επαρκή και πρόσφορα και θα αφορούν στα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Η απλή σήμανση των οχημάτων του κινητού συνεργείου λήψης εικόνων δεν κρίνεται επαρκής και πρόσφορος τρόπος ενημέρωσης.
• Αναφορά στα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή λήψης εικόνων από χώρους που ενδέχεται να αποκαλύπτουν ευαίσθητα δεδομένα.
• Προσδιορισμό κατόπιν επαρκούς αιτιολόγησης του χρόνου τήρησης και έκτασης των πρωτογενών δεδομένων, δηλαδή των εικόνων πριν την επεξεργασία θόλωσής τους, καθώς και προσδιορισμό των κατηγοριών τυχόν αποδεκτών αυτών των δεδομένων.
• Διενέργεια από εξειδικευμένες ελεγκτικές εταιρίες περιοδικών ελέγχων των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται στα πρωτογενή δεδομένα.

Όσον αφορά στην αντίστοιχη υπηρεσία που προσφέρει η ελληνική εταιρεία ΚΑΠΟΥ Α.Ε. προς το παρόν για τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, Αθήνας και Τρικάλων, η Αρχή κάλεσε την εταιρεία να υποβάλει την εκ του νόμου απαραίτητη Γνωστοποίηση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, να προβεί σε επεξεργασία θόλωσης των εικόνων που περιέχουν πρόσωπα και πινακίδες οχημάτων, να λάβει μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων, ανάλογα με όσα αναφέρονται παραπάνω για την εταιρεία Google, και μέχρι τότε να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας προς το κοινό.

Τμήμα Επικοινωνίας