Συμβάσεις ανάπτυξης λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων ενός δημιουργού λογισμικού (προγράμματος ηλ. υπολογιστή) είναι απαραίτητη η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης που να περιγράφει τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, τα προγράμματα Η/Υ θεωρούνται έργα λόγου και ο δημιουργός τους προστατεύεται με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας του Ν2121/93,  (πράξης εφαρμογής της Οδηγίας 250/91 για τη νομική προστασία των προγραμμάτων Η/Υ). Ουσιαστικά δηλ. μια σύμβαση λογισμικού κατοχυρώνει τα δικαιώματα του δημιουργού, στη βάση του ν. 2121/93.

Ακολουθεί στη συνέχεια ένα υπόδειγμα σύμβασης ανάπτυξης λογισμικού:

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

  1. Προοίμιο

 

Σήμερα, την …………….. στην Αθήνα, μεταξύ αφενός του ………, κατοίκου Αθηνών, οδός. ………………………, εφεξής καλούμενου: «αφενός συμβαλλόμενου»

και

της Εταιρίας με την επωνυμία «……………», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός…………… και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τ.. …………………….., εφεξής καλουμένης: «αφετέρου συμβαλλόμενης», συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω:

 

  1. Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση του λογισμικού ………………., καθώς και η παραχώρηση της χρήσης του λογισμικού αυτού, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη συνέχεια.

 

  1. Βασικές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

Ο αφενός συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει το παραπάνω λογισμικό κατάλληλο για τη συμφωνηθείσα χρήση και να παρέχει στην αφετέρου συμβαλλόμενη πρόσβαση στις πλήρες λειτουργίες του, παραδίδοντας το λογισμικό σε εκτελέσιμο κώδικα.

Η χρήση του λογισμικού που είναι αντικείμενο της παρούσας σύμβασης προσφέρεται «ως έχει», ο δε αφενός συμβαλλόμενος δεν παρέχει εγγύηση ότι η εφαρμογή αυτή θα λειτουργεί υπό όλες τις συνθήκες ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, προκληθεί στον αφετέρου συμβαλλόμενο.

Η αφετέρου συμβαλλόμενη δεν δύναται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει από την παρούσα σύμβαση, εκτός αν λάβει την έγγραφη συναίνεση του αφενός συμβαλλόμενου.

 

  1. Πνευματικά δικαιώματα 

Ρητά συμφωνείται ότι ο αφενός συμβαλλόμενος είναι κύριος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του λογισμικού που θα εκπονήσει.

 

  1. Υποχρεώσεις συνεργασίας

Οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να επιδεικνύουν αμοιβαία συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. Προς τούτο υποχρεούνται στην παροχή κατάλληλων πληροφοριών και συμβουλών για την υλοποίηση του στόχου της σύμβασης και περιλαμβάνει κάθε αναγκαία ενέργεια για τη διασφάλιση της απαραίτητης τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

 

 

  1. Εμπιστευτικότητα

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται στα πλαίσια του παρόντος συμφωνητικού δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό πέραν της εκτέλεσης του παρόντος. Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν με τους παρόντες όρους τη ρητή υποχρέωση να διατηρούν τον εμπιστευτικό τους χαρακτήρα, με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή και κατά τους όρους της παρούσας και να μην χρησιμοποιήσουν, αποκαλύψουν, δημοσιεύσουν, διοχετεύσουν και ανακοινώσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες.

 

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο

 Στη Σύμβαση εφαρμόζεται η Ελληνική νομοθεσία και τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων στην Αθήνα.

 

Οι Συμβαλλόμενοι