Εκκαθάριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Συχνά επιβάλλεται να γίνει έλεγχος ως προς την ύπαρξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε συλλογές έργων. Τότε, πρέπει να λάβει χώρα εκκαθάριση των ως άνω δικαιωμάτων (copyright clearance). Το γραφείος μας έχει ανατύξει μια ειδική μεθοδολογία για το σκοπό αυτό.

Ειδικότερα, επιβάλλεται καταρχήν, η διάκριση των έργων που περιλαμβάνονται σε μια συλλογή, ανάλογα με το αν πρόκειται για:

α) έργα/αντικείμενα που εμπίπτουν στη σφαίρα της πολιτιστικής κληρονομιάς, επί των οποίων δεν υφίστανται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

β) έργα/αντικείμενα επί των οποίων υφίστανται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (περιουσιακά & ηθικά), αλλά θεμελιώνεται εξαίρεση ως προς την εν γένει εκμετάλλευση και χρήση αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993,

γ) έργα/αντικείμενα επί των οποίων υφίστανται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά έχει παρέλθει ο χρόνος προστασίας τους

δ) έργα/αντικείμενα επί των οποίων υφίστανται πνευματικά δικαιώματα, αλλά τα οποία ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία του δικαιούχου.

ε) έργα/αντικείμενα επί των οποίων υφίστανται πνευματικά δικαιώματα, τα οποία έχουν όμως εκχωρηθεί από τους δικαιούχους στον κάτοχο της συλλογής και, τέλος

στ) έργα/αντικείμενα τα οποία δεν ανήκουν στις προηγούμενες κατηγορίες, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα οποία πρέπει να ληφθεί ειδική άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης από τον δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Κατά την έρευνα και την ως άνω κατηγοριοποίηση πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη και να συνεκτιμηθεί, ανά περίπτωση, κατά πόσον υφίστανται παράλληλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (σήματα κλπ.), δικαιώματα προσωπικών δεδομένων ή/και τυχόν άλλα δικαιώματα τρίτων επί των ως άνω έργων/αντικειμένων. Επιπλέον, σημαντικό είναι να γίνει μία περαιτέρω επιμέρους κατηγοριοποίηση των ως άνω έργων, εάν  αυτά εμπίπτουν σε ξεχωριστές κατηγορίες, (π.χ. φωτογραφίες, μουσικά έργα, βάσεις δεδομένων κλπ) και πιθανώς τυγχάνουν ειδικής νομοθετικής ρύθμισης. Αφού υλοποιηθεί η κατηγοριοποίηση και η υπο-κατηγοριοποίηση των έργων/αντικειμένων σύμφωνα με τα ανωτέρω,  ακολουθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στο στάδιο αυτό, εξειδικεύεται συνοπτικά στις κάτωθι ενέργειες:

  • κατηγοριοποίηση των έργων (δημιουργία checklist) στη βάση των πνευματικών δικαιωμάτων που χρήζουν εκκαθάρισης ή άλλων δικαιωμάτων
  • προσδιορισμός των δικαιούχων
  • καθορισμός της νόμιμης βάσης για τη χρήση της κάθε κατηγορίας έργων
  • σύνταξη συμφωνητικών για την παροχή αδειών χρήσης & εκμετάλλευσης των έργων, ή/και μεταβίβασης/εκχώρησης των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων
  • καθορισμός και επιμέλεια διαδικασίας υπογραφής των απαιτούμενων ως άνω συμφωνητικών
  • δημιουργία ενός αρχείου για τη φύλαξη των αδειών/συμφωνητικών
  • δημιουργία ενός «βιβλίου δικαιωμάτων» στο οποίο θα συστηματοποιούνται οι παραπάνω πληροφορίες (δικαιώματα και περιορισμοί)

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο μας.