Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Open Source Software) – Η Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης

 Μετάφραση στα ελληνικά

ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ GNU

Έκδοση  2, Ιούνιος 1991[1]

Copyright 1989, 1991 Free Software Foundation

(Απόσπασμα)

 

ΟΡΟΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

 1. Επιτρέπεται να αντιγράψετε και να διανείμετε αυτούσια αντίγραφα του πηγαίου κώδικα του Προγράμματος κατά τη λήψη του σε οποιοδήποτε μέσο, υπό τον όρο ότι σε κάθε αντίγραφο υπάρχει, σε περίοπτη και κατάλληλη θέση, κατάλληλη ειδοποίηση για πνευματικά δικαιώματα και δήλωση αποποίησης εγγύησης. Διατηρήστε όλες τις ειδοποιήσεις που αναφέρονται στην άδεια αυτή και στην έλλειψη οποιασδήποτε εγγύησης και παρέχετε στους αποδέκτες του προγράμματος ένα αντίγραφο αυτής της άδειας μαζί με το πρόγραμμα.

Επιτρέπεται να ζητήσετε αμοιβή για τη μεταβίβαση αντιγράφου και να παράσχετε, εφόσον επιθυμείτε, εγγυητική προστασία έναντι αμοιβής.

 1. {0><}0{>2. 22 Επιτρέπεται να τροποποιήσετε το αντίγραφο ή τα αντίγραφα του προγράμματος ή μέρους αυτού, διαμορφώνοντας έτσι μια εργασία που στηρίζεται στο Πρόγραμμα, και να αντιγράψετε και να διανείμετε τέτοιου είδους τροποποιήσεις ή να εργαστείτε υπό τους όρους της ανωτέρω Ενότητας 1, υπό τον όρο ότι θα τηρήσετε όλους τους όρους που ακολουθούν:<0}

{0><}0{>α) Τα τροποποιημένα αρχεία πρέπει να φέρουν ειδοποιήσεις σε περίοπτη θέση που να δηλώνουν ότι έχετε τροποποιήσει τα αρχεία, καθώς και την ημερομηνία της τροποποίησης.<0}

{0><}0{>β) Πρέπει να φροντίσετε ώστε σε κάθε εργασία που διανέμετε ή δημοσιεύετε και περιέχει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ή απορρέει από το Πρόγραμμα ή οποιοδήποτε μέρος του, να περιέχεται άδεια εκμετάλλευσης, συνολικά και δωρεάν προς οποιονδήποτε τρίτο, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Άδειας Εκμετάλλευσης.<0}

γ) Εάν το τροποποιημένο πρόγραμμα διαβάζει κανονικά εντολές με διαλογική τρόπο καθώς εκτελείται, πρέπει να φροντίσετε ώστε, όταν ξεκινά η εκτέλεσή του για τέτοιου είδους διαλογική χρήση με τον πλέον συνηθισμένο τρόπο, να εκτυπώνεται ή να εμφανίζεται μια ανακοίνωση περί πνευματικών δικαιωμάτων και μη παροχής εγγυήσεων (ή παροχής εγγυήσεων από εσάς προσωπικά), στην οποία επίσης να αναφέρεται ότι οι χρήστες μπορούν να αναδιανέμουν το πρόγραμμα υπό αυτούς τους όρους και να εξηγείται στον χρήστη πώς να προβάλλει ένα αντίγραφο της παρούσας άδειας (…)

Οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν όταν η τροποποιημένη εργασία αντιμετωπίζεται ως σύνολο. Αν αναγνωρίσιμες ενότητες της εργασίας δεν έχουν παραχθεί από το πρόγραμμα και μπορούν να θεωρηθούν ως ξεχωριστά έργα καθεαυτά, τότε η παρούσα άδεια και οι όροι της δεν εφαρμόζονται στα τμήματα αυτά που διανέμονται ως χωριστά έργα. (…)

<}0{>3. Επιτρέπεται να αντιγράψετε και να διανείμετε το Πρόγραμμα (ή κάποια εργασία που στηρίζεται σε αυτό, βλέπε Ενότητα 2) σε αντικειμενικό κώδικα ή σε εκτελέσιμη μορφή, υπό τους όρους των ανωτέρω Ενοτήτων 1 και 2, με την προϋπόθεση να συνοδεύεται:<0}

{0><}0{>α) είτε από τον πλήρη αντίστοιχο, αναγνώσιμο από μηχάνημα, πηγαίο κώδικα, που πρέπει να διανέμεται υπό τους όρους των ανωτέρω Ενοτήτων 1 και 2 σε μέσο που συνήθως χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή λογισμικού,

<0}{0><}0{>β) είτε από γραπτή προσφορά διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών για τη διάθεση σε οποιονδήποτε τρίτο και έναντι αμοιβής που δεν θα υπερβαίνει το κόστος που έχει για εσάς η διανομή αυτή καθ’ αυτή ενός πλήρους, αναγνώσιμου από μηχάνημα, αντιγράφου του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα, που θα παραδίδεται υπό τους όρους των ανωτέρω Ενοτήτων 1 και 2 σε μέσο που συνήθως χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή λογισμικού, ή

γ) από πληροφορίες που έχετε λάβει σχετικά με προσφορά για τη διανομή του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα.

 1. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη μορφή αντιγραφής, τροποποίησης, εκ νέου εκχώρησης άδειας ή να διανομής του προγράμματος, εκτός από εκείνες που ορίζει η παρούσα άδεια χρήσης. Οποιαδήποτε απόπειρα αντιγραφής, τροποποίησης, εκ νέου εκχώρησης της Άδειας Χρήσης ή διανομής του Προγράμματος σε αντίθεση με τους όρους της άδειας θεωρείται άκυρη και καταργεί αυτόματα κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την Άδεια Χρήσης. (..)<0}
 2. Δεν σας ζητούμε να αποδεχθείτε τους όρους της παρούσας άδειας χρήσης, αφού δεν την έχετε υπογράψει. Ωστόσο, δεν σας επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή να τροποποιήσετε ή να διανείμετε το πρόγραμμα ή τα παράγωγα έργα του. Οι πράξεις αυτές απαγορεύονται από το νόμο εάν δεν αναγνωρίζετε την άδεια. Συνεπώς, εάν τροποποιήσετε ή διανείμετε το Πρόγραμμα (..), αποδέχεστε αυτόματα τους όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης.
 3. Κάθε φορά που αναδιανείμετε το πρόγραμμα (και κάθε έργο που βασίζεται σε αυτό), ο αποδέκτης του αυτόματα λαμβάνει μια άδεια από τον αρχικό αδειοδότη που του επιτρέπει να αντιγράψει, διανείμει ή να τροποποιήσει το πρόγραμμα σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Δεν έχετε δικαίωμα να θέσετε περαιτέρω περιορισμούς στην άσκηση των δικαιωμάτων των αποδεκτών, τα οποία χορηγούνται με την άδεια αυτή. (…)
 4. Εάν σε περίπτωση που με βάση μια δικαστική απόφαση ή διεκδίκηση σχετικά με παραβίαση δικαιώματος ευρεσιτεχνίας ή και για οποιονδήποτε άλλο λόγο (όχι μόνο σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας), σας επιβάλλονται όροι που έρχονται σε αντίθεση με τους όρους αυτής της άδειας, τούτο δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση σεβασμού των όρων της. Εάν δεν μπορείτε να διανείμετε το πρόγραμμα κατά τρόπο ώστε να τηρείτε τους όρους που σας επιβάλλονται και τους όρους της παρούσας άδειας, τότε να μην διανείμετε καθόλου το πρόγραμμα. (…)
 5. (…)
 6. (…)
 7. (….)

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 1. 11. ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΩΡΕΑΝ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΣ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΩΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗ .
 2. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Ή ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ή ΑΛΛΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕ Ή ΑΝΑΔΙΕΝΕΙΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..

 

 

 

 

[1]           Βλ. http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php