Κατηγορία: 1445 ΑΚ

Δεν απαιτείται η έκδοση άδειας της Αρχής για τη χορήγηση πληροφοριών με τη διαδικασία του άρθρου 1445 εδ. β΄ Α.Κ.

Με την υπ’ αριθ. 2/2009 απόφασή της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε ότι στην περίπτωση της άσκησης αξιώσεων διατροφής, προβλέπεται στο άρθρο 1445 ΑΚ υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση των συζύγων, οπότε δεν απαιτείται άδεια της Αρχής.…Read More »