Κατηγορία: ψηφιακές βιβλιοθήκες

Ψηφιακές βιβλιοθήκες: υπόθεση C-117/13 ΔΕΚ

Το Bundesgerichtshof (Γερμανία) υπέβαλε αίτηση προδικαστικής αποφάσεως στις 14 Μαρτίου 2013 – Technische Universität Darmstadt κατά Eugen Ulmer KG (Υπόθεση C-117/13). Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 5, παράγραφος 3, στοιχείο ιδ΄, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της…Read More »

Νομικά Ζητήματα από τις Ψηφιακές βιβλιοθήκες

Ιωάννης Ιγγλεζάκης Νομικά Ζητήματα από τις Ψηφιακές βιβλιοθήκες Εισήγηση στην ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ»ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ASSOCIATION LITTERAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE Groupe Hellénique Σε συνεργασία με τον ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. Εισαγωγή Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, οι αλλαγές…Read More »

Ψηφιακές βιβλιοθήκες – η περίπτωση της Europeana

Με το σχέδιο δράσης i2010 η ΕΕ στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας, στο πλαίσιο του οποίου θα αναδειχθεί μια ανοικτή και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά για υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και των ΜΜΕ, θα ενισχυθεί η έρευνα και…Read More »