Σεξουαλική παρένοχληση ανηλίκων μέσω Διαδικτύου (grooming)

Με το ν. 3727/2008 (ΦΕΚ 257/A’/18-12-2008) κυρώθηκε η του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις.

Στο νόμο αυτό περιέχονται οι εξής νέες διατάξεις, με τις οποίες τιμωρείται η σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων:

άρθρο 337 ΠΚ:
3. Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλου μέ­σου επικοινωνίας, αποκτά επαφή με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη και, με χειρονομίες ή προτάσεις ασελγείς, προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν η πράξη τελείται κατά συνήθεια ή αν επακολούθησε συνάντηση, ο ενήλι­κος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.

4. Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλου μέ­σου επικοινωνίας, αποκτά επαφή με πρόσωπο που εμ­φανίζεται ως ανήλικο κάτω των δεκαπέντε ετών και, με χειρονομίες ή προτάσεις ασελγείς, προσβάλλει την αξιοπρέπειά του στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν η πράξη τελείται κατά συνήθεια ή αν επακολούθησε συνάντηση με το εμφανιζόμενο ως ανήλικο πρόσωπο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.

Επίσης, τροποποιούνται μια σειρά από διατάξεις του ΠΚ, ενώ προστίθεται η εξής διάταξη:

Αρθρο 348Β “Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους”

Όποιος με πρόθεση, μέσω της τεχνολογίας πληροφό­ρησης και επικοινωνίας, προτείνει σε ενήλικο να συνα­ντήσει ανήλικο, που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, με σκοπό τη διάπραξη σε βάρος του των αδικημάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 339 και 348Α, όταν η πρόταση αυτή ακολουθείται από περαιτέρω πράξεις που οδηγούν στη διάπραξη των αδικημάτων αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως διακοσίων χιλιάδων ευρώ.»