Γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων σε υποθέσεις παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Σε συνέχεια της απόφασης του ΔΕΚ της 29.1.2008 στην υπόθεση C-275/06 (Productores de Música de España (Promusicae) κατά Telefónica de España SAU), το Δικαστήριο εξέδωσε τη διάταξη της 19ης Φεβρουαρίου 2009 υπόθεση C 557/07 (SG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH κατά Tele2 Telecommunication GmbH), στην οποία έκρινε ότι το κοινοτικό δίκαιο δεν απαγορεύει στα κράτη μέλη να προβλέπουν υποχρέωση γνωστοποίησης σε τρίτους ιδιώτες προσωπικών δεδομένων κινήσεως προκειμένου αυτοί να ασκήσουν ενώπιον των αστικών δικαστηρίων αγωγές κατά προσβολών του δικαιώματος του δημιουργού. Με τον τρόπο αυτό καθιστά σαφές ότι εθνικές ρυθμίσεις που θα ρυθμίζουν την επιβολή των δικαιωμάτων του δημιουργού με την αποκάλυψη της ταυτότητας των χρηστών του Διαδικτύου δεν είναι αντίθετες στο κοινοτικό δίκαιο.

Επίσης, διευκρίνεται ότι ο παροχέας υπηρεσίας πρόσβασης στο Διαδικτύου είναι «διαμεσολαβητής», κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 3, της οδηγίας 2001/29 και συνεπώς, μπορεί να ασκηθούν εναντίον του τα μέτρα που προβλέπονται στη διάταξη αυτή.

Ειδικότερα, τα συμπέρασματα που εκτίθενται στη διάταξη αυτή έχουν ως εξής

1) Το κοινοτικό δίκαιο, και ιδίως το άρθρο 8, παράγραφος 3, της οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 15, παράγραφος 1, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), δεν απαγορεύει στα κράτη μέλη να προβλέπουν υποχρέωση γνωστοποίησης σε τρίτους ιδιώτες προσωπικών δεδομένων κινήσεως προκειμένου αυτοί να ασκήσουν ενώπιον των αστικών δικαστηρίων αγωγές κατά προσβολών του δικαιώματος του δημιουργού. Ωστόσο, το κοινοτικό δίκαιο απαιτεί, κατά τη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο των οδηγιών 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο), 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, 2002/58 και 2004/48, τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε να βασίζονται σε ερμηνεία των εν λόγω οδηγιών που καθιστά δυνατή τη διασφάλιση της ορθής ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύει η κοινοτική έννομη τάξη. Περαιτέρω, κατά την εφαρμογή των μέτρων μεταφοράς των οδηγιών αυτών στο εσωτερικό δίκαιο, οι αρχές και τα δικαστήρια των κρατών μελών οφείλουν όχι μόνο να ερμηνεύουν το εθνικό τους δίκαιο κατά τρόπο σύμφωνο προς τις οδηγίες, αλλά και να μεριμνούν ώστε να μη βασίζονται σε ερμηνεία τους που θα μπορούσε να έλθει σε σύγκρουση με τα εν λόγω θεμελιώδη δικαιώματα ή με τις λοιπές γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, όπως η αρχή της αναλογικότητας.

2) Ο φορέας παροχής πρόσβασης, που παρέχει στους χρήστες μόνον πρόσβαση στο Διαδίκτυο χωρίς να προσφέρει άλλες υπηρεσίες, όπως, ιδίως, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η τηλεφόρτωση ή η υπηρεσία ανταλλαγής αρχείων, ούτε ασκεί κάποιου είδους νομικό ή πραγματικό έλεγχο επί της υπηρεσίας που χρησιμοποιεί ο χρήστης, πρέπει να θεωρηθεί ως «διαμεσολαβητής», κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 3, της οδηγίας 2001/29.

Ερμηνεία του Ν. 2121/1993

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σάκκουλα ένα έργο αναφοράς, το συλλογικό έργο “Νόμος για την Πνευματική Ιδιοκτησία”. Το έργο αυτό περιέχει κατ’ άρθρο ερμηνεία του ν. 2121/1993, όπως ισχύει, κάνοντας αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία.
Την επιστημονική επιμέλεια έχουν οι Λάμπρος Ε. Κοτσίρης και Ειρήνη Α. Σταματούδη

Συλλογικό Έργο
ISBN/ISSN: 978-960-445-378-8
©2009, LXXVII+1324 σελίδες, €125,00

Το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας παρέχει προστασία στα ποικίλα δημιουργήματα και συνιστά σημαντικό εργαλείο για την προστασία του περιεχομένου στο Διαδίκτυο και την κοινωνία της πληροφορίας. Η μελέτη του συνεπώς, είναι απαραίτητη στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.

Συνεργάτες του Έργου είναι οι παρακάτω:
Λάμπρος Κοτσίρης, Ομ. Καθηγητής ΑΠΘ
Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D., Δικηγόρος
Ευαγγελία Βαγενά, LL.M., Δικηγόρος
Άννα Δεσποτίδου, LL.M., Δ.Ν., Δικηγόρος
Γεώργιος-Ανδρέας Ζάννος, LL.M., Δικηγόρος
Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Λέκτορας Ιονίου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος
Νάντια Κυπρούλη, Δ.Ν., Δικηγόρος
Ανθούλα Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ, Δικηγόρος
Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.M., Δ.Ν., Δικηγόρος
Δημήτρης Σαραφιανός, Δ.Ν., Δικηγόρος
Μαρία Γ. Σινανίδου, LL.M., Δικηγόρος
Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού, Δ.Ν., Δικηγόρος

Βιβλιοπαρουσίαση: Κοριατοπούλου-Αγγέλη/Τσίγκου, Πνευματική ιδιοκτησία, 2008

Ένα νέο βιβλίο σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, το βιβλίο των Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη/Χ. Τσίγκου, Πνευματική ιδιοκτησία (2008), έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στη σχετική βιβλιογραφία, καθώς περιέχει λημματογραφημένη ερμηνεία του Ν. 2121/1993 και απευθύνεται, έτσι, στους νομικούς της πράξης, καθώς προσφέρει ταχύτατα απαντήσεις στα σχετικά ζητήματα που απασχολούν στην πράξη.

Το βιβλίο αποτελείται από 833 σελίδες συνολικά και περιέχει ερμηνεία των σημαντικότερων και επίκαιρων εννοιών του σχετικού τομέα, που παρουσιάζονται υπό μορφή λημμάτων, ενώ περιέχει επίσης παράρτημα νομοθεσίας και ευρετήριο. Πέρα από το σχολιασμό που συνοδεύει κάθε λήμμα, περιέχεται και η σχετική νομοθεσία και βιβλιογραφία, ώστε να μπορέσει ο αναγνώστης να προχωρήσει περαιτέρω την έρευνά του, εφόσον είναι αναγκαίο.

Όπως σημειώνει η καθηγήτρια Δ. Καλλινίκου στον πρόλογο του βιβλίου, “την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς αυτό να γίνεται πάντα αντιληπτό. Τα έργα, οι ερμηνείες, τα φωνογραφήματα, οι υλικοί φορείς ήχου και εικόνας είναι συνυφασμένα με την καθημερινότητα. Το κοινό όμως δεν αντιλαμβάνεται πάντοτε ότι αποτελούν αντικείμενο προστασίας ως άυλα αγαθά. Το διαδίκτυο έφερε τη μεγάλη ανατροπή γιατί τα έργα μπορούν εύκολα να αναπαραχθούν και να διακινηθούν με μεγάλη ταχύτητα μέσω των νέων τεχνολογικών συστημάτων.”

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι απαντήσεις που παρέχει το βιβλίο στους αναγνώστες στα θέματα που απασχολούν, είναι ασφαλώς πολύ χρήσιμες. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να μελετήσει τα θέματα που αφορούν την αναπαραγωγή, εκμετάλλευση περιουσιακού δικαιώματος, τα διάφορα έργα, τη μεταβίβαση δικαιώματος, τις ποικίλες συμβάσεις κοκ.