Κατηγορία: περαιτέρω πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες

Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα: Προβλήματα εφαρμογής του ν. 3348/2006

Με το ν. 3348/2006 «για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητες Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» ενσωματώθηκε η οδηγία 2003/98/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη. Στόχος της τελευταίας είναι η δημιουργία μιας αγοράς πληροφοριών που θα…Read More »