Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Αδειοδότησης

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ), αντίστοιχος της ΑΕΠΙ, η οποία εξειδικεύεται στο τραγούδι, ανέπτυξε ένα καινοτόμο έργο, την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Αδειοδότησης, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου από τον ΟΣΔΕΛ με την υποστήριξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακός Πολιτισμός”).

Το πληροφορικό αυτό σύστημα περιλαμβάνει Βάση Δεδομένων της Ελληνικής Βιβλιοπαραγωγής, η οποία ενημερώνεται συνεχώς – σε συνεργασία με τη Βιβλιονέτ – με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αδειοδότηση κάθε έργου, σύμφωνα με το νομικό καθεστώς της Ελλάδας.

Ο χρήστης της Πλατφόρμας μπορεί εύκολα να αναζητήσει ένα έργο και να βεβαιωθεί για τις επιτρεπόμενες χρήσεις του, βάσει της Σύμβασης Ανάθεσης μεταξύ ΟΣΔΕΛ και δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων. Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης για φωτοτυπική ή ψηφιακή αναπαραγωγή και μετά το στάδιο της on-line πληρωμής να παραλάβει άμεσα (download) τη σύμβαση αποφεύγοντας χρονοβόρες διαδικασίες.

Σε πιλοτική εφαρμογή διατίθεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραλαβής του αδειοδοτούμενου περιεχομένου σε ψηφιακή μορφή, υπό την προϋπόθεση ασφαλώς ότι υπάρχει σχετική σύμβαση μεταξύ ΟΣΔΕΛ και κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων.

Για το πεδίο δρατηριότητας του ΟΣΔΕΛ βλ. εδώ