Βιβλιοπαρουσίαση: Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου (Επιτομή), 2009

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία έτη, ανάπτυξη που όμως φέρνει αντιμέτωπο το δίκαιο με πολλά, καινοφανή και ενίοτε, δυσεπίλυτα ζητήματα. Η παρούσα μονογραφία είναι, ακριβώς, η προσπάθεια να δοθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα ζητήματα αυτά, τα οποία αφορούν περισσότερους τομείς του δικαίου και, όχι, βεβαίως, μόνο το εμπορικό δίκαιο.

Στόχος της παρούσας επιτομής είναι η παρουσίαση των ποικίλων θεματικών που αφορούν τη δραστηριοποίηση φορέων παροχής υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εμπορίου, με τρόπο εύληπτο και κατανοητό, όχι μόνο στους σπουδαστές του δικαίου, αλλά και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.

Στην εισαγωγή του βιβλίου αναπτύσσονται βασικές έννοιες, γίνεται αναφορά στα μοντέλα του ηλεκτρονικού εμπορίου και παρουσιάζεται η σχετική τεχνολογία. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι διατάξεις του π.δ. 131/2003 που αφορούν τις γενικές προϋποθέσεις άσκησης του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ στη συνέχεια εξετάζονται ειδικότερα νομικά ζητήματα. Εδώ περιλαμβάνονται τα ονόματα χώρου, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων, η διαφήμιση στο Διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές συμβάσεις και ηλεκτρονικές υπογραφές, αλλά και ζητήματα προστασίας του καταναλωτή, προστασίας προσωπικών δεδομένων, φορολογικά ζητήματα και ευθύνης για την παροχή υπηρεσιών στο Διαδίκτυο.


Ιγγλεζάκης Ιωάννης

Εκδόσεις Σάκκουλα
ISBN/ISSN: 978-960-445-430-3
©2009, XV+252 σελίδες, €24,00

Βιβλιοπαρουσίαση: Το Δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Επιτομή)

Το παρόν βιβλίο συνιστά την παρουσίαση των επιμέρους ζητημάτων που εμπίπτουν στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, παρουσίαση η οποία γίνεται με διδακτικό τρόπο και με τη χρήση επεξηγηματικών παραδειγμάτων, αλλά και με εισαγωγή στις βασικές τεχνολογικές και άλλες έννοιες που πρέπει να γνωρίζει ο νομικός κατά το χειρισμό σχετικών ζητημάτων.

Αποτελείται από 252 + ΧΙΙΙ σελίδες και συνοδεύεται από πίνακα της κυριότερης βιβλιογραφίας και λημματικό ευρετήριο, αποτελείται δε από δέκα κεφάλαια, τα εξής:
1. Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό εμπόριο
2. Γενικές προϋποθέσεις άσκησης του ηλεκτρονικού εμπορίου
3. Ονόματα χώρου
4. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου των δικτυακών τόπων
5. Η διαφήμιση στο Διαδίκτυο
6. Ηλεκτρονική κατάρτιση συμβάσεων
7. Προστασία καταναλωτή
8. Φορολογία ηλεκτρονικών συναλλαγών
9. Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό εμπόριο
10. Ευθύνη για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας

Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2009

Το δίκαιο της πληροφορικής στους καταλόγους εκδόσεων νομικών βιβλίων

Μια σταθερή θέση κατακτά το δίκαιο της πληροφορικής στους καταλόγους εκδόσεων νομικών βιβλίων. Αρκεί κανείς να επισκεφθεί την ηλεκτρονική σελίδα των εκδόσεων Σάκκουλα, www.sakkoulas.gr, όπου στο μενού “προϊόντα” μπορεί να επιλέξει κατηγορία. Μία τέτοια είναι η κατηγορία ηλεκτρονικό εμπόριο – η/υ.

Τούτο καταδεικνύει ότι το δίκαιο της πληροφορικής βρίσκει αναγνώριση και στην ελληνική νομική βιβλιογραφία, πράγμα που συμβαίνει στο εξωτερικό, εδώ και δεκαετίες. Από τη μεριά μας, ελπίζουμε να εμπλουτισθεί περισσότερο η σχετική βιβλιογραφία με νέες, επίκαιρες μελέτες.