Ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTP)


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Επιτροπή προτείνει εναλλακτικές δυνατότητες για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2011 – Ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση στην οποία περιγράφει τις σημαντικότερες εναλλακτικές δυνατότητες για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTP). Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί μια πρώτη απόκριση στο αίτημα να καταρτιστεί ένα νομικό και τεχνικό πλαίσιο για τη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κα Cecilia Malmström δήλωσε: «Μετά τη σύναψη της συμφωνίας TFTP ΕΕ-ΗΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάλεσαν την Επιτροπή να προτείνει ευρωπαϊκή λύση για την εξαγωγή των απαιτούμενων δεδομένων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η σημερινή ανακοίνωση περιγράφει τις διάφορες πιθανές εναλλακτικές λύσεις και αποσκοπεί στη δρομολόγηση ενός διαλόγου για ενδεχόμενες προτάσεις που θα υποβληθούν στο μέλλον. Δεδομένου ότι οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως δε να εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων, προτίθεμαι να δώσω ιδιαίτερη προσοχή στην αναγκαιότητα και την αναλογικότητα οιωνδήποτε μέσων προταθούν».

Το ευρωπαϊκό TFTS θα πρέπει να έχει δύο κύριους στόχους: πρώτον, το σύστημα πρέπει να συμβάλλει στον περιορισμό του όγκου προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται στις ΗΠΑ. Δεύτερον, θα πρέπει να συμβάλλει σημαντικά στις προσπάθειες, αφενός, αποκλεισμού των τρομοκρατών από πηγές χρηματοδότησης και υλικά και, αφετέρου, στην παρακολούθηση των οικονομικών τους συναλλαγών.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει σαφείς ενδείξεις σχετικά με τα βασικά ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν προτού καταστεί δυνατή η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: η ανάγκη να γίνουν απόλυτα σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, ζητήματα προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων, το επιχειρησιακό πεδίο του συστήματος, καθώς και οι δαπάνες.

Η σημερινή ανακοίνωση εκθέτει τις διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες που εξετάζονται κατά το παρόν στάδιο, χωρίς να εκδηλώνει συγκεκριμένες προτιμήσεις. Η Επιτροπή θα συζητήσει τώρα λεπτομερώς τις δυνατότητες αυτές με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού αποφασίσει τα επόμενα βήματα βάσει μιας ενδελεχούς εκτίμησης των επιπτώσεων.

Ιστορικό του φακέλου
Στις 28 Ιουνίου 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπέγραψαν τη συμφωνία για την επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων μηνυμάτων χρηματοοικονομικής φύσεως στο πλαίσιο του Προγράμματος Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Συμφωνία TFTP ΕΕ-ΗΠΑ). Συγχρόνως, το Συμβούλιο της ΕΕ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει, έως την 1η Αυγούστου 2011, πρόταση «νομικού και τεχνικού πλαισίου για την εξαγωγή δεδομένων στο έδαφος της ΕΕ». Έκτοτε, η Επιτροπή εργάστηκε για την ενδεχόμενη θέσπιση ενός τέτοιου συστήματος. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί το πρώτο βήμα για την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων.

Η ανάπτυξη ενός TFTS εγγράφεται σε ένα ευρύτερο θεματολόγιο για την πρόληψη της τρομοκρατίας και την προστασία των ευρωπαίων πολιτών, όπως προσδιορίζεται στη Στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ που εξέδωσε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2010 (βλ. IP/10/1535 και MEMO/10/598).