Παραβίαση του δικαιώματος ιδιαίτερης φύσης της βάσης δεδομένων

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα απόφαση του ΔΕΕ είναι η απόφαση της 19.12.2013 στην υπόθεση C‑202/12, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Gerechtshof teʼs‑Gravenhage (Κάτω Χώρες) με απόφαση της 27ης Μαρτίου 2012, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 30 Απριλίου 2012, στο πλαίσιο της δίκης Innoweb BV κατά Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV.
Σε αυτήν την περίπτωση το Δικαστήριο προέβη σε ερμηνεία της έννοιας “επαναχρησιμοποίηση” που χρησιμοποιείται στην οδηγία 96/9.

Ειδικότερα, με την άνω οδηγία κατοχυρώνεται το δικαίωμα ιδιαίτερης φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας:

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στον κατασκευαστή μιας βάσης δεδομένων το δικαίωμα να απαγορεύει την εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους, αξιολογούμενου ποιοτικά ή ποσοτικά, του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, εφόσον η απόκτηση, ο έλεγχος ή η παρουσίαση του περιεχομένου της βάσης καταδεικνύουν ουσιώδη ποιοτική ή ποσοτική επένδυση.
2.      Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως:
α)      “εξαγωγή”: η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου βάσης δεδομένων σε άλλο υπόθεμα, με οποιοδήποτε μέσο ή υπό οποιαδήποτε μορφή·
β)      “επαναχρησιμοποίηση”: η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινωνία ή με άλλες μορφές. Η πρώτη πώληση αντιγράφου μιας βάσης δεδομένων στην Κοινότητα από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του συνιστά ανάλωση του δικαιώματος ελέγχου της μεταπώλησης του εν λόγω αντιγράφου στην Κοινότητα.
Εν προκειμένω, εξετάσθηκε η δραστηριότητα της εταιρίας Innoweb, η οποία παρέχει, μέσω του ιστοτόπου της www.gaspedaal.nl (στο εξής: GasPedaal), θεματική μεταμηχανή αναζητήσεως σχετική με τα αυτοκίνητα που διατίθενται προς πώληση. Η μεταμηχανή αναζητήσεως χρησιμοποιεί τις μηχανές αναζητήσεως άλλων ιστοτόπων, μεταφέροντας τα αιτήματα αναζητήσεως των χρηστών της σε άλλες μηχανές αναζητήσεως, χαρακτηριστικό που τη διαφοροποιεί από τις γενικού χαρακτήρα μηχανές αναζητήσεως όπως είναι η Google. Ο χαρακτηρισμός μεταμηχανής ως «θεματικής» σημαίνει ότι είναι εξειδικευμένη, καθόσον σκοπεί να καταστήσει δυνατές τις αναζητήσεις σχετικά με ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα θέματα.

Η εταιρία Wegener, η οποία  παρέχει πρόσβαση, μέσω του ιστοτόπου της www.autotrack.nl (στο εξής: AutoTrack), σε διαδικτυακή συλλογή αγγελιών πωλήσεως αυτοκινήτων και η οποία  περιέχει κατάλογο 190 000 έως 200 000 μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που ανανεώνεται καθημερινά, θεώρησε ότι από τη δραστηριότητα της ως άνω μεταμηχανής αναζητήσης προσβάλλεται το δικαίωμα της ιδιαίτερης φύσης. 

Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι πράγματι η δραστηριότητα μιας μεταμηχανής αναζήτησης προσβάλλει το δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένων, από την οποία αντλεί πληροφορίες η πρώτη.

Σύμφωνα με το ΔΕΕ:

Το άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων, έχει την έννοια ότι επιχείρηση η οποία θέτει σε διαδικτυακή λειτουργία θεματική μεταμηχανή αναζητήσεως, όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, προβαίνει σε επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου προστατευόμενης βάσεως δεδομένων, βάσει του ως άνω άρθρου 7, εφόσον η θεματική μεταμηχανή αναζητήσεως αυτή:
–        παρέχει στον τελικό χρήστη τυποποιημένο έγγραφο αναζητήσεως, το οποίο έχει, κατ’ ουσίαν, τις ίδιες λειτουργικές ιδιότητες με το τυποποιημένο έγγραφο της βάσεως δεδομένων·
–        μεταφράζει «σε πραγματικό χρόνο» τις εντολές αναζητήσεως των τελικών χρηστών στη μηχανή αναζητήσεως που διαθέτει η βάση δεδομένων, με συνέπεια να εξερευνά όλα τα δεδομένα των εν λόγω βάσεων, και
–        εμφανίζει στον τελικό χρήστη τα ανευρεθέντα αποτελέσματα με την εξωτερική μορφοποίηση του ιστοτόπου της, συνενώνοντας μεν τις περιπτώσεις επαναλήψεως, πλην όμως κατά σειρά η οποία βασίζεται σε κριτήρια παρεμφερή αυτών που χρησιμοποιεί η μηχανή αναζητήσεως της οικείας βάσεως δεδομένων για να εμφανίσει τα αποτελέσματα.