Κατηγορία: διατηρηση δεδομενων

Διατήρηση δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Με την απόφαση της 21.12.2016 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-203/15 Tele2 Sverige AB κατά Post-och telestyrelsen και C-698/15 Secretary of State for the Home Department κατά Tom Watson κ.λπ., το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν μπορούν να…Read More »

Υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων: Ακύρωση της οδηγίας 2006/24 από το ΔΕΕ

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) εξέδωσε στις 8.4.2014 την απόφασή του στην υπόθεση στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C‑293/12 και C‑594/12 (Digital Rights Ireland), με την οποία έκρινε ότι η οδηγία 2006/24/ΕΚ για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με…Read More »

Διατήρηση δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Προβλήματα στην εφαρμογή της οδηγίας 2006/24 για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών” διαφαίνονται, σύμφωνα με Έκθεση της Επιτροπής της ΕΕ (15-12-2011), καθώς μόνο…Read More »

Καταχώρηση δεδομένων κίνησης στο Ην. Βασίλειο

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Ην. Βασιλείου δημοσίευσε τον Απρίλιο 2009 Έκθεση, σύμφωνα με την οποία δεν πρόκειται να δημιουργήσει κεντρική βάση δεδομένων για την αποθήκευση των δεδομένων κίνησης κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2006/24. Αντί για αυτό τα δεδομένα θα αποθηκεύονται αποκεντρωμένα από…Read More »

Απόφαση ΔΕΚ απορρίπτει την προσφυγή κατά της οδηγίας για τη διατήρηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων

Με προσφυγή που άσκησε to 2006 η Ιρλανδία ζήτησε από το Δικαστήριο (ΔΕΚ) να ακυρωθεί η οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την…Read More »