Το συνταγματικό δικαίωμα της διασφάλισης της εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας συστημάτων πληροφορικής

Ένα νέο συνταγματικό δικαίωμα, παρόμοιο στη σύλληψη του με το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού, αναγνωρίσθηκε από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο. Πρόκειται για το δικαίωμα της διασφάλισης της εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας συστημάτων πληροφορικής (Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer
Systeme), το οποίο ισχύει έναντι επεμβάσεων της κρατικής εξουσίας, καταρχήν, σε συστήματα πληροφορικής και συγκεκριμένα, παρέχει προστασία από τη διείσδυση στα συστήματα αυτά λογισμικού που καθιστά δυνατή την παρακολούθηση του συστήματος και την αντιγραφή των αποθηκευμένων σε αυτό δεδομένων.

Στην απόφαση του της 28 Φεβρουαρίου 2008 (BVerfG 1 BvR 370/07), το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε τη συμφωνία με το Σύνταγμα μιας διάταξης νόμου (για την προστασία του συντάγματος) της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας σχετικά με την κρυφή επιτήρηση και έρευνα στο Διαδίκτυο. Ο νόμος αυτός έδιδε τη δυνατότητα στις μυστικές υπηρεσίες να υποκλέπτουν και να ελέγχουν μυστικά τις διαδικτυακές επικοινωνίες, όπως και να αποκτούν πρόσβαση σε συστήματα πληροφορικής.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η διάταξη νόμου ήταν αντισυνταγματική και ερμήνευσε τις διατάξεις του Συντάγματος, δεχόμενο ότι δεν παρέχει προστασία το συνταγματικό δικαίωμα για το απόρρητο των επικοινωνιών ούτε και το δικαίωμα του ασύλου της κατοικίας. Για το λόγο αυτό ανέπτυξε ένα νέο δικαίωμα, στο οποίο κάναμε παραπάνω αναφορά και το οποίο έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το δικαίωμα στον πληροφοριακό αυτοκαθορισμό.

Αναμένουμε να δούμε τις επιπτώσεις που θα έχει η αναγνώριση ενός τέτοιου δικαιώματος σε διεθνές επίπεδο, αλλά και στη χώρα μας.

Βιβλιογραφία:

W Abel and B Schafer, “The German Constitutional Court on the Right in Confidentiality and Integrity of Information Technology Systems – a case report on BVerfG, NJW 2008, 822”, (2009) 6:1 SCRIPTed 106, http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol6-1/abel.asp