Νέα καταδίκη της Microsoft από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση ανταγωνισμού

Η Επιτροπή επέβαλλε πρόστιμο 899 εκ. ευρώ σε βάρος της εταιρίας Microsoft λόγω μη συμμόρφωσης με προηγούμενη απόφασή της, από τον Μάρτιο του 2004 (βλ. IP/04/382). Με την απόφασή της, ειδικότερα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η παραπάνω εταιρία έθετε υπερβολικές χρεώσεις για την παροχή πρόσβασης στην τεκμηρίωση των συστημάτων διασυνδέσεων για διακομιστές work group. Η προηγούμενη απόφαση επικυρώθηκε με απόφαση του ΠΕΚ τον Σεπιτέμβριο (βλ. CJE/07/63), στην οποία κρίθηκε ότι η εν λόγω εταιρία προέβη σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 82 ΣυνθΕΚ και με την οποία η τελευταία υποχρεώθηκε να παρέχει πληροφορίες για τα συστήματα διασυνδέσεων σε διακομιστές work group, σε λογικές τιμές. Σύμφωνα με την Επίτροπο Neelie Kroes, η εταιρία Microsoft, ήταν η μόνη εταιρία που δεν συμμορφώθηκε με απόφαση της Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/microsoft/index.html