Ρήτρες εμπιστευτικότητας

Οι ρήτρες εμπιστευτικότητας ως παραρτήματα σε εμπορικές συμφωνίες είναι απαραίτητες όταν με αφορμή της συνεργασία μεταξύ εταιριών είναι πιθανό να αποκαλυφθούν εμπορικά απόρρητα της μιας συμβαλλόμενης εταιρίας στην άλλη. Ακολουθεί ένα υπόδειγμα τέτοιας ρήτρας που μπορεί να συνοδεύεται, αν κριθεί αναγκαίο, και από ποινική ρήτρα με την οποία θα επιβάλλεται ως ποινή η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης.

Εμπιστευτικότητα


Υπόδειγμα Ρήτρας εμπιστευτικότητας

1. Η ΕΤΑΙΡΊΑ Χ υποχρεούται να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων του πελάτη και μην δημοσιοποιεί ή να κοινοποιεί σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα του πελάτη, δίχως την γραπτή έγκρισή του.
Και ειδικότερα: η ΕΤΑΙΡΊΑ Χ αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις :
(α) Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό παρά μόνο για το αντικείμενο της εργασίας της που έχει σχέση με το έργο που περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση και τις δραστηριότητες της σε σχέση με τον Πελάτη.
(β) Να μην ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλα πρόσωπα που απασχολούνται στην ΕΤΑΙΡΊΑ Χ ή σε τρίτους ή σε προστηθέντες της παρά μόνο όταν αυτό απαιτείται για την υλοποίηση του έργου που έχει αναλάβει μέσω της παρούσας σύμβασης.
(γ) Να μην αναπαράγει οποτεδήποτε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες ούτε να τις αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να φέρει σε πέρας τις υπηρεσίες/έργο που έχει αναλάβει από τον Πελάτη σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο.
(δ) Να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες.
(ε) Να επιστρέφει, οποτεδήποτε, ύστερα από σχετικό αίτημα του Πελάτη, το σύνολο ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που βρίσκεται στην κατοχή της.
(στ) Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας της με τον Πελάτη για οποιονδήποτε λόγο ή οποτεδήποτε ζητηθεί από τον Πελάτη ακόμη και πριν την λήξη ή καταγγελία της Συνεργασίας, αν διαπιστωθεί εκ μέρους του Πελάτη η με οποιονδήποτε τρόπο παράβαση των όρων της παρούσας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΊΑ Χ, αυτή είναι υποχρεωμένη :
– Να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών,
– Να παραδώσει αμέσως στον Πελάτη οποιαδήποτε έγγραφα τα οποία περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και βρίσκονται στην κατοχή της ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων και
– Να ανακοινώσει εγγράφως κατάλογο των ονομάτων και διευθύνσεων των τρίτων προσώπων στους οποίους η ΕΤΑΙΡΊΑ Χ έχει ανακοινώσει Εμπιστευτικές Πληροφορίες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή κατά παράβαση αυτών.
(ζ) Η υποχρέωση του απόρρητου και εχεμύθειας της ΕΤΑΙΡΊΑ Χ ισχύει καθ΄ όλη τη διάρκεια, καθώς και μετά την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της συνεργασίας της με τον Πελάτη.
(η) Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν με την παρούσα, η ΕΤΑΙΡΊΑ Χ ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημίας του Πελάτη.
2. Η ΕΤΑΙΡΊΑ Χ έχει το δικαίωμα, μόνο κατόπιν γραπτής ενημέρωση του Πελάτη και συμφωνία αυτού, να δημοσιοποιεί το όνομα, την εμπορική επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο του πελάτη και την μεθοδολογία της τεχνικής εγκατάστασης σε οποιαδήποτε μέσα προβολής (διαφημιστικά έντυπα, ιστοσελίδες, Company profile κ.α.).

Tags: No tags

Comments are closed.