Η μεταβολή της βάσης της αγωγής στην πολιτική δίκη Άρθρο 224 ΚΠολΔ

Συγγραφέας: Άνθιμος Μ. Απόστολος

Η έννοια της μεταβολής της βάσης της αγωγής αποτελεί ένα από τα πλέον δυσχερή προβλήματα της πολιτικής δίκης, το οποίο απασχολεί ισότιμα ερευνητές, δικαστές, και δικηγόρους. Αδιάψευστος μάρτυρας η ογκώδης νομολογία των δικαστηρίων μας, που αυξάνεται αδιάκοπα.

Μέχρι σήμερα δεν είχε επιχειρηθεί μονογραφική προσέγγιση της θεματικής. Η παρούσα έκδοση, η οποία συνεκτίμησε και συμπεριλαμβάνει τις αλλαγές που επήλθαν με τον ν. 3994/2011, ανατέμνει τη νομοτυπική μορφή της 224 ΚΠολΔ, καταγράφοντας αναλυτικά και με πλήρη νομολογιακή τεκμηρίωση τις ανεπίτρεπτες και επιτρεπτές μορφές μεταβολής: Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσει την αντικατάσταση της αρχικής και την προσθήκη νέας ιστορικής βάσης, καθώς και την απόπειρα συμπλήρωσης αόριστης αγωγής, ενώ στη δεύτερη τις εκφάνσεις της συμπλήρωσης, διευκρίνισης, και διόρθωσης του εισαγωγικού δικογράφου, με διαρκείς αναφορές σε περιπτωσιολογία, χρήσιμη για κάθε νομικό της πράξης, που πολλές φορές πασχίζει να διασώσει την τελευταία στιγμή το δικόγραφό του. Επιπρόσθετα, ειδική ανάλυση λαμβάνει χώρα ως προς το συναφές ζήτημα της μεταβολής στοιχείων που άπτονται των διαδικαστικών προϋποθέσεων της δίκης (με έμφαση στην ενεργητική & παθητική νομιμοποίηση, και το έννομο συμφέρον), καθώς και στη σχέση της 224 ΚΠολΔ προς τις συναφείς διατάξεις των άρθρων 236, 227 & 254 ΚΠολΔ.

Παράλληλα, η μελέτη καταγράφει για πρώτη φορά όλες τις πτυχές του ζητήματος, παρουσιάζει δηλαδή συστηματικά την εφαρμογή του άρθρου 224 ΚΠολΔ σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής δίκης. Ειδικότερα, η μεταβολή της βάσης εξετάζεται όχι μόνο σε σχέση με το κλασσικό εισαγωγικό ένδικο βοήθημα της αγωγής κατά την τακτική διαδικασία, αλλά στο σύνολο των υφιστάμενων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, δηλαδή, για την παρέμβαση, την προσεπίκληση και ανακοίνωση, την ανακοπή σε όλες τις νοητές της εκδοχές, την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τις ειδικές διαδικασίες (με έμφαση στις οικογενειακές, μισθωτικές και εργατικές διαφορές), την ανταγωγή, την αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής, την ανακοπή ερημοδικίας, την έφεση, την αναψηλάφηση, και την αναίρεση. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη, ερευνώνται και αποσαφηνίζονται οι διαδικαστικές διαφορές κατά την εκδίκαση στα πρωτοβάθμια δικαστήρια , και η σημασία τους ως προς το εξεταστέο ζήτημα της μεταβολής της βάσης, και τους παραδεκτούς τρόπους επιστράτευσης της 224 εδ. β’ ΚΠολΔ.

Πρόκειται για βιβλίο απόλυτα πρακτικό, ευσύνοπτο, με πλήρη νομολογιακή και βιβλιογραφική κάλυψη μέχρι τα τέλη του 2011, ιδιαίτερα χρήσιμο για δικαστικούς λειτουργούς των πολιτικών δικαστηρίων και μαχόμενους δικηγόρους.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *