Νόμος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση


Ψηφίσθηκε στη Συνεδρίαση της Βουλής της 24ης Μαίου το Νομοσχέδιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και με τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ θα γίνει νόμος του κράτους. Με το νομοθετικό αυτό κείμενο εισάγεται η δημόσια διοίκηση της Χώρας μας στην ψηφιακή εποχή. Για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικών εγγράφων και γίνεται πράξη η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με ταυτόχρονο σεβασμό της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Στην πράξη βέβαια για να εφαρμοστεί ο νόμος απαιτείται η δημιουργία επιτροπών ηλ. διακυβέρνησης σε κάθε υπουργείο και η σύσταση διακυβερνητικής επιτροπής, με παράλληλη έκδοση προεδρικών διαταγμάτων. Ελπίδα μας είναι να προχωρήσει ταχύτατα η σχετική διαδικασία ώστε να γίνουν πράξη οι προβλέψεις του νόμου.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση επί του νομοσχεδίου, με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου επιδιώκεται η δηµιουργία των κανονιστικών προϋποθέσεων και της θεσµικής υποδοχής για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το εύρος του δηµόσιου τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των ΟΤΑ αλλά και των ΝΠΙΔ που ελέγχονται από το Κράτος.
Με αυτό το σχέδιο νόµου που συνιστά το πλαίσιο καθιέρωσης και ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης επιδιώκεται:

α. η δηµιουργία των θεσµικών προϋποθέσεων για την επικοινωνία και συναλλαγή των πολιτών και των επιχει-
ρήσεων µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα µε χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
β. η αναδιοργάνωση των εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών των φορέων του δηµόσιου τοµέα επί τη βά-
σει της πλήρους αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
γ. Η ευχερέστερη άσκηση των δικαιωµάτων και εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φυσικών προσώπων αλλά
και των ΝΠΙΔ έναντι των Φορέων του Δηµόσιου Τοµέα.
δ. Η άρση κανονιστικών εµποδίων για την ταχεία και αποτελεσµατική πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες και
πληροφορίες.
ε. Η εµπέδωση της εµπιστοσύνης και της διαφάνειας µε την επέκταση των ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *