ΕΕ: Διαβούλευση για τα τυχερά παιχνίδια


Με την Πράσινη Βίβλο που εξέδωσε στις 24.3.2011 η Ευρ. Επιτροπή αρχίζει διαβούλευση για τα τυχερά παιγνίδια, η οποία έχει ως στόχο να παρέχει σαφή εικόνα για την κατάσταση στον χώρο αυτό, στην ευρωπαϊκή αγορά και σχετικά με τα εθνικά ρυθμιστικά μοντέλα. Τα κρίσιμα θέματα που θίγονται είναι η οργάνωση των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και η επιβολή των εθνικών ρυθμίσεων, η προστασία των καταναλωτών και άλλες προκλήσεις για την πολιτική, καθώς και οι εμπορικές επικοινωνίες και οι υπηρεσίες πληρωμών. Η διαβούλευση πρόκειται να διαρκέσει μέχρι τις 31.7.2011 και στη συνέχεια, με βάση τις απαντήσεις που θα λάβει η Επιτροπή θα αποφασίσει αν λάβει πρόσθετα μέτρα και ποια μορφή θα έχουν αυτά τα μέτρα.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου της ΕΕ:

Bρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2011
Ηλεκτρονικά στοιχήματα στην Ευρώπη: χρειάζεται συζήτηση
Τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση αποτελούν μια ταχέως αναπτυσσόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη, με σχεδόν 15.000 εντοπισμένους σχετικούς ιστότοπους και συνολικά ετήσια έσοδα άνω των 6 δισ. € το 2008, ενώ αναμένεται ότι το μέγεθος της αγοράς θα έχει διπλασιαστεί μέχρι το 2013. Τα εθνικά νομικά πλαίσια παρουσιάζουν τεράστιες διαφορές ανά την ΕΕ, με διαφορετικούς κανόνες να ισχύουν για τη χορήγηση αδειών, τις συναφείς υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση, τις πληρωμές, τους στόχους δημοσίου συμφέροντος, καθώς και την καταπολέμηση της απάτης. Προκειμένου να κατοχυρωθεί ασφάλεια δικαίου και αποτελεσματική προστασία των πολιτών της ΕΕ σε αυτήν την ταχέως αναπτυσσόμενη διασυνοριακή δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, έχει σημασία να αξιολογηθεί πώς θα καταστεί δυνατή η συνύπαρξη διαφορετικών ίσως μοντέλων μέσα στην εσωτερική αγορά. Πρωταρχικός στόχος της σήμερα δρομολογηθείσας διαβούλευσης με την Πράσινη Βίβλο είναι επομένως η αποτύπωση μιας τεκμηριωμένης με πραγματικά περιστατικά εικόνας της υφιστάμενης κατάστασης της ενωσιακής αγοράς τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση και των διαφόρων μοντέλων εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων. Η Επιτροπή αναζητά τις απόψεις των εμπλεκόμενων παραγόντων και επιθυμεί να συγκεντρώσει λεπτομερείς πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με καίρια ζητήματα πολιτικής, όπως η οργάνωση των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση και η επιβολή της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η προστασία των καταναλωτών και οι υπόλοιπες συναφείς προκλήσεις άσκησης δημόσιας πολιτικής, καθώς και οι εμπορικές αγγελίες και υπηρεσίες πληρωμών. Οι εισηγήσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης, που μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2011, θα επηρεάσουν καθοριστικά την ανάγκη και τη μορφή τυχόν επακόλουθης ενωσιακής δράσης στο πεδίο αυτό. Η διαβούλευση θα συμπληρωθεί με συναντήσεις εργασίας εμπειρογνωμόνων επί ειδικών θεμάτων.

Ο αρμόδιος για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες επίτροπος Michel Barnier δήλωσε τα εξής: «Με την παρούσα Πράσινη Βίβλο έχουμε δρομολογήσει μια φιλόδοξη διαβούλευση χωρίς προκαταλήψεις σχετικά με τις πιθανές συνέχειές της. Η αγορά τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση στην ΕΕ εξακολουθεί να αναπτύσσεται ταχέως και δημιουργεί σημαντικά έσοδα που ενίοτε διατίθενται σε καλούς σκοπούς. Η ανάπτυξή της πρέπει να συμβαδίσει με βούληση για προστασία των πολιτών μας, ιδίως των ανηλίκων, και να διασφαλίσει ότι οι προσφορές των υπηρεσιών αυτού του είδους μέσα στην ΕΕ είναι άρτιες και υπάγονται στις σωστές κανονιστικές ρυθμίσεις. Η διαβούλευση ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών για να αντιμετωπίσουμε από κοινού αυτά τα προβλήματα. Η διαβούλευση δεν αφορά την ελευθέρωση της αγοράς, αλλά αποβλέπει στη διασφάλιση αγοράς υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση στην ΕΕ υπαγόμενης σε σωστές κανονιστικές ρυθμίσεις για όλους.»

Ποιο είναι το αντικείμενο της δημόσιας διαβούλευσης;

Από την προσφορά υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση στην ΕΕ ανακύπτουν προκλήσεις επί θεμάτων κοινωνικού χαρακτήρα και δημόσιας τάξης, καθώς και κανονιστικές και τεχνικές προκλήσεις. Τα βασικά ζητήματα πολιτικής που υπεισέρχονται στη διαβούλευση είναι τα εξής:

1. Ορισμός και οργάνωση των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση: με την Πράσινη Βίβλο ζητούνται απόψεις για τα κύρια πλεονεκτήματα ή/και προβλήματα που συνδέονται με τη συνύπαρξη, στην ΕΕ, διαφορετικών εθνικών συστημάτων και πρακτικών αδειοδότησης υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών που παρέχονται σε απευθείας σύνδεση.

2. Συναφείς υπηρεσίες που παρέχονται ή/και χρησιμοποιούνται από τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση: με την Πράσινη Βίβλο ζητούνται απόψεις για τους κανόνες και τις πρακτικές σχετικά με τις εμπορικές αγγελίες σε απευθείας σύνδεση, την ταυτοποίηση των πελατών και τους κανονισμούς για συστήματα πληρωμών ως προς υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση και για λογαριασμούς παικτών.

3. Στόχοι δημοσίου συμφέροντος:

Το τμήμα αυτό της διαβούλευσης επικεντρώνεται σε τρεις στόχους οι οποίοι μπορεί να ισχύουν σε διαφορετικό βαθμό για τα κράτη μέλη από πλευράς εθνικών πολιτικών τους για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση:

Προστασία των καταναλωτών: με τη διαβούλευση επιδιώκεται η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα προβλήματα λόγω τυχερών παιχνιδιών και τον εθισμό, και τα τηρούμενα μέτρα για να προστατευθούν οι παίκτες και να αποφευχθούν ή να περιοριστούν τέτοια προβλήματα. Ένα άλλο βασικό ζήτημα είναι πώς θα εξασφαλιστεί η προστασία των ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων. Τα ερωτήματα που τίθενται αφορούν την προώθηση και το μάρκετινγκ των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση και υφιστάμενα συστήματα για την ταυτοποίηση του πελάτη, τόσο για το άνοιγμα λογαριασμού όσο και για την επεξεργασία πληρωμών.

Δημόσια τάξη: με την Πράσινη Βίβλο ζητούνται απόψεις για τις βέλτιστες πρακτικές ανίχνευσης και αποτροπής της απάτης, του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και άλλων εγκλημάτων.

Χρηματοδότηση φιλανθρωπικών και γενικού συμφέροντος δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων: Στη διαβούλευση εξετάζονται διαφορετικά συστήματα διοχέτευσης εσόδων για δραστηριότητες γενικού συμφέροντος και μηχανισμοί για την αναδιανομή των εσόδων από δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση προς όφελος της κοινωνίας, όπως των τεχνών, της εκπαίδευσης ή του αθλητισμού.

4. Επιβολή του νόμου:

Υπάρχει μια εκτεταμένη παράνομη αγορά για υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση στην ΕΕ. Εκτιμάται ότι για κάθε αδειοδοτημένο δικτυακό τόπο τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση σε παγκόσμιο επίπεδο αντιστοιχούν περισσότεροι από πέντε δικτυακοί τόποι που προσφέρουν πόκερ ή αθλητικό στοίχημα σε απευθείας σύνδεση χωρίς να διαθέτουν τη σχετική άδεια. Μια παράνομη διασυνοριακή αγορά είναι επί του παρόντος προσπελάσιμη από τους καταναλωτές, είτε λόγω εκ των πραγμάτων ανοχής ή λόγω της έλλειψης αποτελεσματικής επιβολής του νόμου. Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο, με τη διαβούλευση επιδιώκεται να αξιολογηθούν τα τρέχοντα συστήματα επιβολής του νόμου και η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, όπως και να συλλεχθούν τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων συστημάτων φραγής (όπως η φραγή πληρωμών ή το φιλτράρισμα ονομάτων τομέα).

Επόμενα βήματα

Γίνονται δεκτές απαντήσεις στην Πράσινη Βίβλο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2011. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που θα ληφθούν στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα αξιολογηθούν διεξοδικά από την Επιτροπή για τον καθορισμό της επακόλουθης δράσης.

Πληροφορίες για το ιστορικό

Σήμερα προσφέρονται και χρησιμοποιούνται ευρέως στην ΕΕ υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, αυξάνει δε η οικονομική σημασία του τομέα. Το 2008, οι υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση αντιστοιχούσαν σε ετήσια έσοδα άνω των 6 δισ. ευρώ, ή ποσοστό 7,5% της συνολικής αγοράς τυχερών παιχνιδιών. Ο τομέας αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα της αγοράς τυχερών παιχνιδιών και το 2008 αναμενόταν ότι εντός πέντε ετών θα είχε διπλασιαστεί σε μέγεθος.

Παράλληλα, μεταξύ των κρατών μελών η κατάσταση διαφέρει ως προς τις κανονιστικές ρυθμίσεις για τα τυχερά παιχνίδια. Ενώ ορισμένα κράτη μέλη περιορίζουν ή ακόμη και απαγορεύουν την προσφορά ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, άλλα έχουν πιο ανοικτές ρυθμιζόμενες αγορές. Ορισμένα κράτη μέλη αναθεώρησαν επίσης πρόσφατα τη νομοθεσία τους περί τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση ή ξεκινούν τώρα μια τέτοια διαδικασία.

Περαιτέρω πληροφορίες

MEMO/11/186

Ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής το οποίο συνοδεύει την παρούσα Πράσινη Βίβλο διατίθεται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο της Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα βρουν στον προαναφερόμενο δικτυακό τόπο περαιτέρω οδηγίες για το πώς να απαντήσουν στην εν λόγω διαβούλευση.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *