Δημόσια διαβούλευση της Ευρ. Επιτροπής για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και την ταυτοποίηση

Για να αντιμετωπιστεί το χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, καταναλωτών και επιχειρήσεων, στις διαδικτυακές συναλλαγές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει στους πολίτες και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη το ερώτημα πώς οι ηλεκτρονικές υπογραφές και η ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID) και επαλήθευση ταυτότητας μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ενιαίας ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς. Σήμερα, οι δυσκολίες στην επαλήθευση ταυτοτήτων και υπογραφών συνιστούν ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της διαδικτυακής οικονομίας στην ΕΕ. Οι ηλεκτρονικές υπογραφές και η ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID) και επαλήθευση ταυτότητας μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία ώστε χρήστες και πάροχοι να μπορούν να βασίζονται σε ασφαλείς, αξιόπιστες και εύχρηστες διαδικτυακές υπηρεσίες, για να είναι όμως αποτελεσματικά πρέπει να λειτουργούν σε όλα τα κράτη μέλη. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής θα τροφοδοτήσουν την επανεξέταση, από την Επιτροπή, της υφιστάμενης οδηγίας για τις ηλ-υπογραφές και την προετοιμασία της προγραμματιζόμενης πρωτοβουλίας για αμοιβαία αναγνώριση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και της επαλήθευσης ταυτότητας. Η προώθηση του ηλ-εμπορίου, το ηλ-επιχειρείν, και η διευκόλυνση της διαδικτυακής διεξαγωγής διοικητικών διαδικασιών στην ενιαία αγορά αποτελούν σημαντικές πτυχές του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200). Η διαδικτυακή διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 15 Απριλίου του 2011.

Η κα Neelie Kroes, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο, δήλωσε: «Προσκαλώ όλους να καταθέσουν τις απόψεις τους για το πώς μπορούμε να επαληθεύουμε καλύτερα ταυτότητες και υπογραφές σε αγοραπωλησίες ή σε διοικητικές διαδικασίες που γίνονται μέσω του Διαδικτύου και που πρέπει να είναι ιδιαίτερα ασφαλείς. Θέλω να βοηθήσω όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να κινούνται διαδικτυακά χωρίς το φόβο μήπως πέσουν θύμα απάτης δεδομένων ή κάποιων επιτηδείων.»

Το χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, κατά τις συναλλαγές τους σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, είναι ανασχετικός παράγοντας στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στήριξη σε ασφαλείς, αξιόπιστες και εύχρηστες διαδικτυακές υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας για μια ισχυρή και υγιή ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά. Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, στο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη ανακοινώθηκε ανασκόπηση της οδηγίας για τις ηλ-υπογραφές (1999/93/EC), καθώς και μια πρωτοβουλία σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση της ηλε-ταυτοποίησης και της ηλ-επαλήθευσης ταυτότητας.

Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στη διαβούλευση με κατάθεση των απόψεών τους σχετικά με το πώς η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, η ηλεκτρονική επαλήθευση ταυτότητας και οι ηλεκτρονικές υπογραφές μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη της ενιαίας ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς, καθώς και σχετικά με πιθανά μέτρα για την επίτευξη ιδανικών συνθηκών που θα προωθήσουν περαιτέρω την ολοκλήρωσή της.

Με τη δημόσια διαβούλευση επιδιώκεται σχολιασμός στα παρακάτω θέματα:

οι προσδοκίες πολιτών και επιχειρήσεων όσον αφορά τους κανόνες της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, την ταυτοποίηση και τον έλεγχο ταυτότητας. Ειδικότερα, η εν γένει χρησιμότητα των ηλ-υπογραφών και οι ανάγκες των χρηστών eID και των συγκεκριμένων επιχειρηματικών τομέων, τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη, τα πεδία εφαρμογής, οι πιθανές πρόσθετες υπηρεσίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης (π.χ. χρονοσήμανση), η χρήση από κινητές συσκευές και η νομική αναγνώριση της ηλεκτρονικής συναίνεσης, κάνοντας κλικ στην επιλογή «αποδέχομαι».

οι απόψεις του κλάδου των ΤΠΕ σχετικά με το πώς οι ηλ-υπογραφές μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα για να αντιμετωπίσουν τις επερχόμενες προκλήσεις που συνεπάγεται η τεχνολογική πρόοδος. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα υφιστάμενα εμπόδια, τις απαιτήσεις ασφάλειας, την πιθανή διαβάθμιση των επιπέδων ασφάλειας, καθώς και σχετικά με τις προσδοκίες τους από την τυποποίηση.

το κοινό σύνολο αρχών που πρέπει να διέπουν την αμοιβαία αναγνώριση της ηλε-ταυτοποίησης και της ηλ-επαλήθευσης ταυτότητας στην Ευρώπη, καθώς και εκτιμήσεις για τις οικονομίες κλίμακας από την έγκριση εθνικών συστημάτων eID, τα οφέλη για διασυνοριακούς χρήστες στην ΕΕ, όπως και διατομεακές χρήσεις στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

η πιθανή συνεισφορά της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη νέων τύπων επαλήθευσης για ηλε-ταυτοποίηση και ηλ-υπογραφή, όπως εναλλακτικές λύσεις στην υποδομή δημόσιου κλειδιού (PKI) που χρησιμοποιείται σήμερα για την εύκολη διαχείριση των ηλεκτρονικών υπογραφών, καθώς και κάρτες eID.

Η Επιτροπή θα αναλύσει τα σχόλια της διαβούλευσης στο πλαίσιο της ανασκόπησης της οδηγίας για τις ηλ-υπογραφές, καθώς και της προετοιμασίας μιας πρωτοβουλίας σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση της ηλε-ταυτοποίησης και της ηλ-επαλήθευσης ταυτότητας.

Πιλοτικό έργο
Η Επιτροπή υποστηρίζει ήδη ένα πιλοτικό έργο μεγάλης κλίμακας αποκαλούμενο «STORK» (Secure idenTity acrOss boRders linKed), με σκοπό τη διασυνοριακή αναγνώριση συστημάτων eID και την εύκολη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες σε 18 ευρωπαϊκές χώρες (για πληροφορίες βλ. https://www.eid-stork.eu/). Με το έργο αποσκοπείται να δοθεί στους πολίτες της ΕΕ η δυνατότητα απόδειξης της ταυτότητάς τους και να χρησιμοποιούν εθνικά συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (συνθηματικά, κάρτες ID, κινητά τηλέφωνα κ.ά.) σε ολόκληρη την ΕΕ και όχι μόνο στη χώρα τους.

Περισσότερες πληροφορίες
Το έγγραφο διαβούλευσης διατίθεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eid4&lang=en

Ο ιστότοπος της κας Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Ο ιστότοπος του ψηφιακού θεματολογίου:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *