H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων του δημόσιου τομέα


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση επί της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΠΔΤ). Οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα καλύπτουν πολλών ειδών δεδομένα τα οποία παράγονται από φορείς του δημοσίου – π.χ. χάρτες, μετεωρολογικές, νομικές, κυκλοφοριακές, χρηματοπιστωτικές και οικονομικές πληροφορίες – που μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω από οιονδήποτε, στο πλαίσιο καινοτόμων προϊόντων όπως συστήματα πλοήγησης αυτοκινήτων, προβλέψεις καιρού, και εφαρμογές ταξιδιωτικών πληροφοριών που μπορούν να μεταφορτωθούν σε έξυπνα τηλέφωνα. Σύμφωνα με μελέτη του 2006, από τα δεδομένα του δημόσιου τομέα που χρησιμοποιούνται περαιτέρω (δωρεάν ή έναντι τέλους), εκτιμάται ότι στην ΕΕ παράγεται κύκλος εργασιών ύψους περίπου 27 δις ευρώ ετησίως. Οι εισηγήσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας διαβούλευσης θα χρησιμοποιηθούν για την αναθεώρηση της οδηγίας ΠΔΤ, ως μέρος του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη που θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου 2010.

Η αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Neelie Kroes δήλωσε τα εξής: «Η καλύτερη και ευρύτερη χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα έχει τεράστιες δυνατότητες να δημιουργήσει νέες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας και να εξασφαλίσει περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα για τους καταναλωτές. Η αγορά των κινητών εφαρμογών, που στηρίζεται εν μέρει σε δεδομένα παραγόμενα από ΠΔΤ, είναι δυνατόν να ανέλθει σε 15 δις ευρώ μέχρι το 2013. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των ΠΔΤ της Ευρώπης αξιοποιείται ανεπαρκώς ή σε ορισμένες περιπτώσεις και καθόλου. Δεν μπορούμε να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Πρέπει να εξετάσουμε αν και πώς θα πρέπει να τροποποιηθούν οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την περαιτέρω χρήση των ΠΔΤ για να απελευθερώσουμε πλήρως το οικονομικό δυναμικό των ΠΔΤ.»

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με καίρια ζητήματα της περαιτέρω χρήσης των ΠΔΤ, ιδιαίτερα όσον αφορά πιθανές τροποποιήσεις των διατάξεων της ισχύουσας οδηγίας. Οι προτάσεις αφορούν το πεδίο εφαρμογής, τα τέλη χρέωσης και τη χορήγηση αδειών χρήσης δεδομένων, τους ορισμούς και τον ψηφιακό μορφότυπο που διατίθεται στους χρήστες· τα πρακτικά μέτρα, όπως η ανάγκη ευαισθητοποίησης μέσω εθνικών διαδικτυακών πυλών· και τις επενέργειες των αλλαγών που έχουν ήδη συντελεσθεί ή/και των φραγμών που υφίστανται ακόμη.

Η αναθεώρηση της οδηγίας ΠΔΤ αποτελεί μία από τις καίριας σημασίας δράσεις του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη (βλέπε IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200). Στη στρατηγική της σχετικά με την υπόψη πολιτική, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να τονώσουν τις αγορές περιεχομένου, διαθέτοντας πληροφορίες του δημόσιου τομέα με όρους διαφανείς, αποτελεσματικούς και αμερόληπτους. Πρόκειται για σημαντική πηγή δυνητικής ανάπτυξης καινοτόμων διαδικτυακών υπηρεσιών.

Ιστορικό

Η οδηγία της ΕΕ για τις ΠΔΤ εκδόθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2003. Με αυτήν ρυθμίζεται νομοθετικά η συμπεριφορά των φορέων του δημόσιου τομέα που συμμετέχουν στην αγορά, για την περαιτέρω χρήση των δημόσιων δεδομένων, και ενθαρρύνονται οι χώρες της ΕΕ να θεσπίσουν ενεργό προσέγγιση όσον αφορά την περαιτέρω χρήση των ΠΔΤ. Η οδηγία συνέβαλε στην εξάλειψη ορισμένων φραγμών της περαιτέρω χρήσης, όπως οι μονοπωλιακές θέσεις των φορέων του δημόσιου τομέα ή η έλλειψη διαφάνειας στην αγορά των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω δημόσιων δεδομένων.

Το 2009, η Επιτροπή προχώρησε σε ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται οι κανόνες της ΕΕ για τις ΠΔΤ, από την οποία προέκυψε ότι η περαιτέρω χρήση των ΠΔΤ αναπτύσσεται και ότι τα κράτη μέλη και οι φορείς του δημόσιου τομέα έχουν λάβει μέτρα για να την διευκολύνουν. Η οδηγία του 2003 είχε θετική επίδραση σε αρκετούς τομείς, όπως οι γεωγραφικές και οι μετεωρολογικές πληροφορίες. Εντούτοις, η Επιτροπή προειδοποίησε επίσης ότι η αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των ΠΔΤ για την οικονομία της ΕΕ απαιτεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξαλείψουν τους υπόλοιπους φραγμούς που εμποδίζουν την περαιτέρω χρήση. Αυτοί περιλαμβάνουν τις διακρίσεις μεταξύ των δυνητικών χρηστών, τα υπερβολικά τέλη για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τις πολύπλοκες διαδικασίες χορήγησης αδειών χρήσης. Η ανασκόπηση κατέδειξε επίσης πρακτικά προβλήματα όπως η έλλειψη ευαισθητοποίησης σχετικά με τις διαθέσιμες πληροφορίες του δημόσιου τομέα, και το γεγονός ότι οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν κατανοούν το οικονομικό δυναμικό των πληροφοριών που έχουν στην κατοχή τους.

Η Επιτροπή συμπέρανε ότι η οδηγία του 2003 υπό την παρούσα της μορφή δεν έχει ακόμη αποδώσει πλήρως και αποφάσισε να διεξαγάγει περαιτέρω ανασκόπηση το αργότερο μέχρι το 2012, όταν θα διατίθενται περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις, τα αποτελέσματα και την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα. Η παρούσα ανασκόπηση συγκαταλέγεται στις καίριας σημασίας δράσεις του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν την αναθεώρηση.

Διαδικτυακή διαβούλευση της οδηγίας ΠΔΤ:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010

Ιστοσελίδες της Επιτροπής για τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/

Ανακοίνωση Τύπου ΕΕ: IP/10/1103

Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *