Ο ιστοχώρος της ΕΕ για τη βελτίωση της νομοθεσίας της

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_el.htm η ΕΕ δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για τη βελτίωση της νομοθεσίας της. Συγκεκριμένα, περιέχει τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των άλλων θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Επίσης, παρέχει πρόσβαση σε άλλους δικτυακούς τόπους της Επιτροπής και των κρατών μελών, στους οποίους τίθεται θέμα βελτίωσης της νομοθεσίας.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΕ, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισαβόνας, η οποία εστιάζεται εκ νέου στην ανάπτυξη και την απασχόληση, η Επιτροπή της ΕΕ άρχισε να εφαρμόζει μια συνολική στρατηγική για τη βελτίωση της νομοθεσίας, προκειμένου το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ανάπτυξης και της απασχόλησης, εξακολουθώντας να συνυπολογίζει τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους καθώς και τα οφέλη για τους πολίτες και τη δημόσια διοίκηση. Έτσι, η πολιτική της ΕΕ για τη βελτίωση της νομοθεσίας αποσκοπεί στην απλούστευση και βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας, στον καλύτερο σχεδιασμό της νέας, καθώς και στην ενίσχυση της τήρησης και της αποτελεσματικότητας των κανόνων, σύμφωνα πάντα με την ευρωπαϊκή αρχή της αναλογικότητας.

Διάφορες τεχνικές χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση του στόχου της βελτίωσης της νομοθεσίας, όπως η εκτίμηση αντιτύπου (impact assessment), η διαβούλευση, εμπειρογνωμοσύνη, η έρευνα του κόστους της διοικητικής λειτουργίας, η κωδικοποίηση και αναδιατύπωση νομοθετικών πράξεων κοκ.

Σημαντική μελέτη είναι η έκθεση “Mandelkern Group on Better Regulation Final Report”, ενώ σχετικές μελέτες έχει εκπονήσει και ο ΟΟΣΑ.

Στην Ελλάδα, καμία συζήτηση δεν γίνεται για τα σχετικά θέματα, που απασχολούν, αντιθέτως, πλήθος χωρών (βλ. λ.χ. τον ιστοχώρο της Ιρλανδίας). Ελπίζουμε ότι κάποτε θα μπει και η προβληματική αυτή στο σύγχρονο πολιτικό λεξιλόγιο, το οποίο δυστυχώς σήμερα κυριαρχείται από ξεπερασμένα συνθήματα και ιδεολογήματα.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *