Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ιδιωτικότητα


Μια χρήσιμη μέθοδος για το σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων που βρίσκουν εφαρμογή σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα είναι η αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ιδιωτικότητα (Privacy Impact Assessment – PIA). Παρόμοια, όπως και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θεωρούμε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και η μέθοδος αυτή αξιολόγησης προληπτικά, πριν από τη λήψη οποιοδήποτε νομοθετικού μέτρου.

Ειδικότερα, η αξιολόγηση επιπτώσεων στην ιδιότητα συνιστά την ανάλυση της ροής προσωπικών δεδομένων σε ένα έργο και την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στην προστασία προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων των δεδομένων. Επιπλέον, χρησιμεύει στον έλεγχο, την ελαχιστοποίηση και εξάλειψη των επιπτώσεων στην ιδιωτική ζωή.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε χώρες του αγγλοσαξωνικού δικαίου, ΗΠΑ, Βρετανία, Καναδά, Ν. Ζηλανδία κλπ., ενώ δεν προβλέπεται ούτε ως δυνατότητα από την οδηγία 95/46/ΕΚ. Τα θετικά στοιχεία της μεθόδου αυτής είναι, ωστόσο, πολλά και δεν πρέπει να τα αγνοήσουμε.

Ακολούθως βλέπουμε τα στάδια που ακολουθεί η αξιολόγηση αυτή:

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *