Η βάση δεδομένων Caselex

Μία ενδιαφέρουσα και πρωτοπόρα υπηρεσία νομικής πληροφόρησης αποτελεί η βάση δεδομένων Caselex. Πρόκειται για μια υπηρεσία πληροφόρησης που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2005 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της είναι η δημοσίευση αποφάσεων ανώτερων δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΕ σε κρίσιμα θέματα που αφορούν το κοινοτικό δίκαιο.

Η βάση αυτή δεδομένων δεν περιέχει αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, αλλά των εθνικών δικαστηρίων που εφαρμόζουν δίκαιο σε υλοποίηση κοινοτικών νομοθετικών πράξεων. Έτσι, μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για θέματα π.χ. ευθύνης παραγωγού, με βάση την εθνική νομολογία που εκδόθηκε σε εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής οδηγίας.

Περιέχει σύντομη και ευρεία περίληψη των αποφάσεων στην αγγλική γλώσσα και το πλήρες κείμενο στη γλώσσα του κράτους μέλους και συγκεκριμένα, των 23 κρατών μελών της ΕΕ.
Για τη συνεισφορά της στην πληροφόρηση πήρε το 2008 το βραβείο Award for excellence in European information provision (electronic sources category) της European Information Association’s.

Τομείς δικαίου που καλύπτονται:

* Company Law
* Competition Law
* Consumer Protection Law
* Employment Law
* Environmental Law
* Freedom of Movement Law
* ICT and Media Law
* Intellectual Property Law
* Social Security Law

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *