Νέο πακέτων προτάσεων της Επιτροπής για τις τηλεπικοινωνίες στην ΕΕ


Στις 7 Νοεμβρίου 2008 η Επιτροπή παρουσίασε νέα νομοθετικά κείμενα για την τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος στις τηλεπικοινωνίες. Με αυτά επιχειρείται συμβιβασμός μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ειδικότερα, το Νοέμβριο του 2007, η Επιτροπή διατύπωσε προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των κοινοτικών κανόνων στις τηλεπικοινωνίες, με σκοπό να δημιουργηθεί ενιαία ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών με βελτιωμένα δικαιώματα για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, αποτελεσματικότερος ανταγωνισμός και επενδύσεις για να τονωθούν η αφομοίωση διασυνοριακών υπηρεσιών και οι ασύρματες, υψίρρυθμες ευρυζωνικές συνδέσεις για όλους (IP/07/1677).

Τα νέα κείμενα που παρουσίασε η Επιτροπή θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Υπουργών τηλεπικοινωνιών, στις 27 Νοεμβρίου 2008. Επίκεντρο των κειμένων συμβιβαστικής λύσης αποτελεί η δημιουργία ενός νέου, μικρού, ανεξάρτητου γραφείου των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών τηλεπικοινωνιών, το οποίο αναμένεται να βοηθήσει την Επιτροπή να βελτιώσει τη συνοχή των κανονιστικών μέτρων στις ευρωπαϊκές αγορές τηλεπικοινωνιών. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο αναμένεται ότι, έως το 2010, θα αποκτήσει ισχύ νόμου και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα κείμενα αυτά είναι τα εξής:

Τροποποιημένη πρόταση
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την
πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με
τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/EΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών – COM(2008) 724 final

Τροποποιημένη πρόταση
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί τροποποίησης της οδηγίας 2002/22/EΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/EΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών – COM(2008)723 final

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) – COM(2008) 720 final

Βλ. την Ανακοίνωση Τύπου

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *