Μήνας: Ιούλιος 2016

Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών στην Ελλάδα – Έρευνα για την εφαρμογή του Κανονισμού αριθ. 524/2013

Βάσει του Κανονισμού αριθ. 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών προβλέφθηκε η καθιέρωση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εξωδικαστική επίλυση τέτοιων διαφορών. Η πλατφόρμα αυτή τέθηκε σε λειτουργία από τις 12.2.2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ELΟι χρήστες του Διαδικτύου μπορούν να απευθύνουν τις καταγγελίες τους που…Read More »

Digital Tools for Computer Music Production and Distribution

Dionysios Politis (Aristotle University of Thessaloniki, Greece), Miltiadis Tsalighopoulos (Aristotle University of Thessaloniki, Greece) and Ioannis Iglezakis (Aristotle University of Thessaloniki, Greece) Release Date: June, 2016|Copyright: © 2016 |Pages: 291 ISBN13: 9781522502647|ISBN10: 1522502645|EISBN13: 9781522502654| DOI: 10.4018/978-1-5225-0264-7 Description It is clear that the digital age has fully embraced music production, distribution,…Read More »