Μήνας: Ιούλιος 2014

Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C-360/13: Το δικτυακό ξεφύλλισμα (browsing) δεν εμπίπτει στο δικαίωμα του δημιουργού

Το Δικαστήριο έκρινε  αίτηση προδικαστικής αποφάσεως που αφορά την ερμηνεία του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ. Η εν λόγω αίτηση υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ της Public Relations Consultants Association Ltd (στο εξής: PRCA) και της Newspaper Licensing Agency Ltd κ.λπ.…Read More »

Ψηφιακές βιβλιοθήκες: υπόθεση C-117/13 ΔΕΚ

Το Bundesgerichtshof (Γερμανία) υπέβαλε αίτηση προδικαστικής αποφάσεως στις 14 Μαρτίου 2013 – Technische Universität Darmstadt κατά Eugen Ulmer KG (Υπόθεση C-117/13). Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 5, παράγραφος 3, στοιχείο ιδ΄, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της…Read More »

Βιντεοεπιτήρηση από ιδιώτες – η υπόθεση František Ryneš κατά Úřad pro ochranu osobních údajů στο ΔΕΕ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ NIILO JÄÄSKINEN της 10ης Ιουλίου 2014 (Υπόθεση C‑212/13) František Ryneš κατά Úřad pro ochranu osobních údajů [αίτηση του Nejvyšší správní soud (Τσεχική Δημοκρατία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] Προτάσεις  1. Γενικά  Το Nejvyšší správní soud (Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, Τσεχική…Read More »