Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία δεδομένων στις εφαρμογές RFID

Στις 12.5.2009, η Επιτροπή της ΕΕ εξέδωσε Σύσταση για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων σε εφαρμογές όπου χρησιμοποιείται η τεχνολογία RFID (ΕΕ, C(2009) 3200 final). Η εν λόγω τεχνολογία, η οποία χρησιμοποιείται και στα νέα τύπου βιομετρικά